Taklimat Majlias Pembangunan Pertanian Kawasan Parlimen ...

FORMAT-FORMAT YANG DIGUNAKAN DI DALAM MESYUARAT MAJLIS PEMBANGUNAN PERTANIAN KAWASAN PARLIMEN (MPPP) 1. NOTIS PANGGILAN MESYUARAT MPPP 2. MINIT MESYUARAT MPPP 3. PEMBENTANGAN LAPORAN MESYUARAT MPPP 4. MAKLUMBALAS MESYUARAT MPPP 5. JADUAL PENGURUSAN MESYUARAT MPPP 6. SENARAI SEMAK (CHECKLISTS) MESYUARAT MPPP 1 FORMAT NOTIS PANGGILAN MESYUARAT MPPP LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG NEGERI . ................................................................................................................................................................R ujukan tuan : Rujukan kami

: Tarikh : SENARAI JEMPUTAN KE MESYUARAT MAJLIS PEMBANGUNAN PERTANIAN KAWASAN PARLIMEN (MPPP), PARLIMEN ....................... BIL NAMA PENUH JABATAN/ AGENSI/ BADAN-BADAN LAIN JAWATAN AHLI /WAKIL TEL/FAKS/ E-MEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2 Tuan/Puan, MESYUARAT MAJLIS PEMBANGUNAN PERTANIAN KAWASAN PARLIMEN (MPPP) Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Adalah dimaklumkan bahawa satu mesyuarat mengenai Majlis Pembangunan Pertanian Kawasan Parlimen (MPPP), Parlimen kawasan ........................ akan di adakan seperti berikut: Tarikh : .....hb ................ 20........ (.......................hari) Tempat : Bilik Mesyuarat ................................... Pejabat ................................................. Masa : ............pagi/petang. 3. Bersama-sama ini disertakan agenda mesyuarat seperti di Lampiran A. 4. Sehubungan itu, tuan/puan adalah dijemput hadir. Sekian, terima kasih. Tema Hari Peladang, Penternak Dan Nelayan Kebangsaan 2009 PERTANIAN MENJANA EKONOMI NEGARA Saya yang menurut perintah, .................................................... (Nama Penuh) Setiausaha MPPP Parlimen .............................. 3

LAMPIRAN A FORMAT AGENDA MESYUARAT 1. KATA-KATA ALUAN PENGERUSI MESYUARAT 2. ARAHAN-ARAHAN PIHAK ATASAN/KERAJAAN PERSEKUTUAN 3. MENGESAHKAN MINIT MESYUARAT 4. PERKARA-PERKARA YANG BERBANGKIT 5. PEMBENTANGAN PENYELESAIAN. 6. HAL-HAL LAIN. KERTAS CADANGAN/USUL BERBANGKIT

DAN CADANGAN NOTA: SEMUA LAPORAN / KERTAS YANG AKAN DIBENTANGKAN MENJADI TANGGUNGJAWAB JABATAN / AGENSI/ NGOS DAN SEBAGAINYA UNTUK CETAK SENDIRI IKUT BILANGAN SECUKUPNYA UNTUK SEMUA ANGGOTA MESYUARAT DAN DISERAHKAN KEPADA URUSETIA UNTUK EDARAN 4 FORMAT MINIT MESYUARAT MAJLIS PEMBANGUNAN PERTANIAN KAWASAN PARLIMEN (MPPP), PARLIMEN ............................................... KALI YANG KE - ................... Tarikh Masa Tempat : : : .. ....... hb ................ 20.... (hari.............) .............pagi/ petang Bilik Mesyuarat ........................., KEHADIRAN JAWATAN/ TEMPAT BERTUGAS 1. ......................................................... (Pengerusi) 2. .........................................................

............................................................. 3. .......................................................... ............................................................ 4. .......................................................... ........................................................... 5. .......................................................... ............................................................ 6. .......................................................... . .......................................................... 5 TURUT HADIR JAWATAN/ TEMPAT BERTUGAS 1. ....................................................... ............................................................ 2. ...................................................... ............................................................ 3........................................................ ..............................................................

4......................................................... .............................................................. 5. ....................................................... ............................................................. 6. ....................................................... .............................................................. 7. ...................................................... ............................................................... 8. ....................................................... ........................................................... 9. ....................................................... ............................................................ 10. .................................................... ............................................................. 6 TIDAK HADIR DENGAN MAAF JAWATAN/ TEMPAT BERTUGAS 1. .............................................................

............................................................ 2. ............................................................. ............................................................ 3.............................................................. .............................................................. 4.............................................................. .............................................................. 5. ............................................................. ............................................................. 6. ............................................................ ............................................................. 7. ............................................................. .............................................................. 8. ............................................................... ........................................................... 9. .............................................................. ............................................................ 10. ...........................................................

............................................................. 7 UCAPAN PENGERUSI 1.1 1.2 1.3 Tindakan: .. 8 2.1 MESYUARAT PENGURUSAN IBU PEJABAT BIL ...../V2009 Arahan ini dipetik daripada Mesyuarat Pengurusan Ibu Pejabat LPP Bil ..../2009 yang bertarikh .......hb ...................(bulan) 2009. 2.1.1 PERKARA ......................................................................... HURAIAN..................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Tindakan: .........................................

2.1.2 PERKARA ........................................................................... HURAIAN................................................................................................................ ............................................................................................................................... Tindakan: ...................................... 3. MENGESAHKAN MINIT MESYUARAT MAJLIS PEMBANGUNAN PERTANIAN KAWASAN PARLIMEN (MPPP) ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... 9 4. PERKARA BERBANGKIT 4.1 ISU ........................................................................................................................... .................................................................................................................................. ULASAN................................................................................................................... .................................................................................................................................. Tindakan: .............................................. 4.2 ISU ........................................................................................................................... .................................................................................................................................. ULASAN................................................................................................................... .................................................................................................................................. Tindakan: .............................................. 4.3 ISU ........................................................................................................................... .................................................................................................................................. ULASAN................................................................................................................... ..................................................................................................................................

Tindakan: .............................................. 10 5. MENIMBANGKAN KERTAS-KERTAS (MEMPERTIMBANGKAN SEBARANG CADANGAN ATAU PERMOHONAN BERKAITAN MAJLIS PEMBANGUNAN PERTANIAN KAWASAN PARLIMEN (MPPP) 5.1 PERMOHONAN ATAU CADANGAN( .............................................................................................. ............................................................................................................................................................) KEPUTUSAN MESYUARAT ............................................................................................................. ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ Tindakan: .............................................. 5.2 PERMOHONAN ATAU CADANGAN( ............................................................................................. ..........................................................................................................................................................) KEPUTUSAN MESYUARAT ........................................................................................................... ........................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... Tindakan: .............................................. 5.3 PERMOHONAN ATAU CADANGAN( ............................................................................................ .........................................................................................................................................................) KEPUTUSAN MESYUARAT ......................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... Tindakan: .............................................. 11 6.

HAL-HAL LAIN 6.1 .................................................................................................................... .................................................................................................................... Tindakan: .............................................. 6.2 ................................................................................................................... ................................................................................................................... Tindakan: ............................................. 6.3 7. .................................................................................................................. ................................................................................................................... Tindakan: ................................................. PENANGGUHAN MESYUARAT ............................................................................................................................ ............................................................................................................................. Diluluskan oleh: (.....................................................) Pengerusi, Majlis Pembangunan Pertanian Kawasan Parlimen (MPPP) ................................................................... 12 FORMAT PEMBENTANGAN LAPORAN/KERTAS/USUL/CADANGAN PARLIMEN : DUN : TARIKH

: ---------------------------------------------------------------------------------------------------NAMA PEGAWAI YANG MELAPOR : JAWATAN : JAB./AGENSI/BADAN-BADAN : NO. TELEFON/FAKS/E-MEL : LAPORAN SKOP KEMAJUAN/MASALAH KAEDAH PENYELESAIAN JENIS PROJEK/AKTIVITI STATUS SEMASA PENCAPAIAN KEPERLUAN PELBAGAI 13 FORMAT MAKLUMBALAS MINIT MESYUARAT MAJLIS PEMBANGUNAN PERTANIAN KAWASAN PARLIMEN(MPPP), PARLIMEN ....................KE 1 YANG TELAH DIADAKAN PADA ..... OGOS 2009 PARA PETIKAN MINIT MAKLUMBALAS 2

MINIT MESYUARAT MAJLIS PEMBANGUNAN PERTANIAN KAWASAN PARLIMEN (MPPP) Minit Mesyuarat Majlis Pembangunan Pertanian Kawasan Parlimen (MPPP) kali ke - 1 Minit Mesyuarat Majlis Pembangunan Pertanian Kawasan Parlimen (MPPP) yang ke - 1 telah diadakan pada .. Ogos 2009 telah dihantar kepada pada .. Ogos 2009 3 PERKARA-PERKARA BERBANGKIT 3.1 Kertas Majlis Bil:. Perkara Huraian 3.2 Kertas Majlis Bil:. Perkara Huraian 3.3 Kertas Majlis Bil:. Perkara Huraian

14 FORMAT JADUAL PENGURUSAN MESYUARAT TARIKH NOTIS PANGGILAN TERIMA KERTAS/ LAPORAN/ USUL/ CADANGAN DARI JABATAN/ AGENSI/ BADAN-BADAN YANG LAIN (NGO'S) PENGHANTARAN TERIMA MESYUARAT MINIT MAKLUMBALAS MESYUARAT KALI YANG PERTAMA OGOS/ SEPTEMBER 2009 (2 BULAN SEKALI) KALI YANG KEDUA OKTOBER/ NOVEMBER 2009 (2 BULAN SEKALI) TAHUN 2010 ( J AN, MAC ,MEI , J ULAI, SEPT., NOVEMBER) MESYUARAT DIADAKAN SETIAP 2 BULAN SEKALI 15

SENARAI SEMAK (CHECKLISTS) MESYUARAT 1. PENGESAHAN MASA DAN TARIKH MESYUARAT 2. TEMPAT MESYUARAT TELAH CONFIRM 3. KEADAAN TEMPAT MESYUARAT a) KAPASITI YANG CUKUP a) PA SISTEM a) KEMUDAHAN (LCD) SEKIRANYA PERLU a) ALAT PENGHAWA DINGIN/ KIPAS ANGIN 4. BUKU DAFTAR KEHADIRAN MESYUARAT 5.

FAIL MESYUARAT KEPADA PENGERUSI 6. KERTAS-KERTAS PERBINCANGAN SECUKUPNYA 16 SENARAI SEMAK (CHECKLISTS) MESYUARAT 7. JURU LAPOR/ PENCATAT MINIT SEDIA ADA 8. KEMUDAHAN KOMPUTER DAN PRINTER 9. JAMUAN PAGI DAN MAKAN TENGAHARI1. 10. SIAPKAN MINIT MESYUARAT DALAM MASA 3 HARI 11. EDARAN MINIT MESYUARAT SELEPAS 3 HARI 12. E-MEL ATAU FAKS MINIT MESYUARAT KEPADA SEMUA AHLI MESYUARAT 13. MAKLUMBALAS MINIT MESYUARAT DALAM TEMPOH 14 HARI 14. PERSIAPAN UNTUK MESYUARAT PUSINGAN BERIKUTNYA 17

Recently Viewed Presentations

 • SciQuest Sales Presentation

  SciQuest Sales Presentation

  SciQuest was founded in 1995 as an eCommerce business-to-business exchange for scientific products and conducted an initial public offering in 1999. In 2001, we brought in a new management team, exited the business-to-business exchange model and began selling our on-demand...
 • A2 Physical Education Sport Psychology

  A2 Physical Education Sport Psychology

  You need to know the definition for personality but do not need to know it for attitude. Attitudes TIPS! Make sure you understand how attitudes are formed and influenced. You need to be able to explain how attitudes can be...
 • Vrij-zijn-van - Kerknet

  Vrij-zijn-van - Kerknet

  Ilse wil met haar beste vriendinnen naar een fuif, maar ligt met koorts in bed. Anke studeert volgend jaar verder en wil graag op kot, maar voor haar ouders is een kot veel te duur. Ze kunnen dat gewoonweg niet...
 • e-ISuite - FAMIT

  e-ISuite - FAMIT

  Navigate to location of the install package. Important - Launch the e-ISuite Installer using your agency's install protocol. Admin Privileges or Run Elevated. Click . Next - on the Welcome to the Install Shield Wizard for e-ISuite Site Screen
 • www.laboutiquedelpowerpoint.com

  www.laboutiquedelpowerpoint.com

  PRESENTA PRODUCCIONES TANGO CUMPLEAÑOS PRESIDENT CUMPLEAÑOS PRESIDENT * SALIR MARRET Pocas mujeres han inspirado una adoración tan duradera en la conciencia pública como Marilyn Monroe y tienes imágenes inspiradas por este icono en el Centro de Artes Finas de Colorado...
 • Why is it called DIGITAL? That does not

  Why is it called DIGITAL? That does not

  two Ds become an M . MM X V III. It's in the bag. ... which causes the print head to RETURN to the left margin, or LF (10) which causes the paper to move up one line (LINEFEED) 32...
 • RACER Trust Buick City Project Update Wednesday, November

  RACER Trust Buick City Project Update Wednesday, November

  We have been working on this site since April of 2011. We held a public information meeting in June 2013. Completed substantial work on site. Tonight we want to share a summary of what we have been doing
 • Practice (sort of...) http://weblogo.berkeley.edu/ Graphical representation of an

  Practice (sort of...) http://weblogo.berkeley.edu/ Graphical representation of an

  MOTIF Search. N-linked glycosylation is important for the folding of some of eukaryotic proteins. Search the N-glycosylation site motif:Asn, followed by anything but Pro, followed by either Ser or Thr, followed by anything but Pro