Jauns biotehnoloijas izmantoanas tisks problmas INDRIIS MUINIEKS, Rga,

Jauns biotehnoloijas izmantoanas tisks problmas INDRIIS MUINIEKS, Rga, 2009. gada maijs Biotehnoloijas jauns iespjas Lekcija sniedz: Visprju informciju par no tikas viedoka biek diskuttajiem modernajiem biotehnoloijas procesiem: entiski modifictajiem oganismiem; cilmes nm un to izmantoanu; individulu cilvka genoma analzi. Prskatu par tikas principiem un metodiku, kuru var

izmantot moderns biotehnoloijas iespju analzei. Informciju par ES un Latvijas tiesbu aktiem, kas attiecas uz moderno biotehnoloiju un balsts noteiktos riska analzes principos. Daas detaas par tikas aspektiem, analizjot M augu iespjamo bstambu veselbai, bstambu videi, socili-ekonomisko risku; tikumisks problmas.

GNU INENIERIJA RESTRIKTZES, LIGZES, DNS MODIFICJOIE ENZMI M AUGA IEGANA Augu transformcijas metodes Agrobaktriju sistma M AUGA IEGANA

Transformcija ar agrobaktriju paldzbu M AUGA Augu transformcijas metodes IEGANA M augu iru attstba 1983. pirmais M augs Km-rezistenta tabak 1992. su un baktriju infekciju rezistence augiem 1994. pirmais M augs tirg FS tomti

1996. - Bt-kokvilna, kukurza 1996. - Herbicda (gliofosta)-rezistanta soja kokvilna, kukurza un rapsis 2002. cilvkam un dzvniekiem izmantojami medicniskie preparti Transgno augu aizemts lauksaimniecbas platbas pasaul 2008. gad: 8% no vism platbm 140,0 Miljoni hektru

120,0 102,0 90,0 100,0 125,0 81,0 80,0

67,7 60,0 39,9 40,0 20,0 114,3 44,2 1,7

11,0 52,6 58,7 27,8 0,0 96 9 97 9 98 9 99 0 00 0 01 0 02 0 03 0 04 0 05 0 06 0 07 0 08 9 1

1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

gadi Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2009 Kopj raas apjom M veido: 55 % sojas pupu 11 % kukurzas 16 % rapa 21 % kokvilnas ~ 1 % papaijas (maizes koks)

M augu augi izplatba Cilmes nu veidi Cilmes nas Cilmes nas (C) ir relatvi vienkras nas, kuras spj tri augt, dalties un diferencties par specializtm nm. C sastopamas praktiski visos orgnos un audos.

Izir: embrionls C pieaugus (somtisks) C Alternatvas metodes embrionlo C iegan Cilmes nu veidi

Cilmes nas var bt: totipotentas (zigota); pluripotentas (embrionls C); multipotentas (somtisks C). Somtisks C iedala pc to izcelsmes: endodermls; mezodermls (mezenhmas); ektodermls. Cilmes nas var izmantot

Audu un orgnu reparcijai in situ endogno cilmes nu aktivana; bagtintas C populcijas; frakciontas C populcijas; kultivtas C. Klonanai terapeitisk klonana - audu inenierija; reproduktv klonana. Cilmes nas medicn

Klonana Organismu vai nu kopiju savairoana veetatv (bezdzimuma) ce Reproduktv klonana Reproduktvs klonanas mris ir radt dzvnieku, kuram ir tda pati DNS k kdam citam dzvniekam. To pank prnesot somtisks nas kodolu uz olnu, kuras paas kodols ir izncints. Terapeitisk klonana Terapeitisks klonanas mris ir radt slimas personas audu vai orgnu veselu

kopiju transplantcijas nolkam. In situ audu reparcija Audu inenierija apvieno nas bioloiju un inenieriju, lai radtu bioloiskas aizstjjstruktras, kuras atjaunotu, saglabtu vai uzlabotu audu funkcijas.

www.innovitaresearch.org/ news /03122401.ht Cilmes nu iegana Embrionls C - agrn embrioenze Oocts > Zigota > Blastomers/Prnu stadijas > Morula > Blastocists > Gastrula > Embrijs Embrionls C

Embrionls C Embrionls C DZVNIEKU KLONANA Resekvenanas metodes Resekvenana, vai genoma sekvenana nto reizi, vai genoma daas sekvenana organismam, kam viena genoma sekvence jau zinma (vai pat radniecgam organismam) ir vieglka un ltka nek de novo sekvenana. Vairkas

firmas piedv liela apjoma, trdarbgas paralls resekvenanas platformas. 454 Life Sciences (http://www.454.com/enabling-technology/thesystem.asp) Solexa (Illumina) (http://www.illumina.com/pages.ilmn?ID=203)

Analzes metodes sekvenanas fabrikas Analzes metodes Analzes metodes TIG (2007) 24(3), 133-141 2008. gada 8. septembris Human Genetics is Now a Viable Hobby -- 23andMe Cuts its Price to $399 CNV copy number

variation DGV database genomic variants YRI Yrba, Ibadan (Nigeria) JPT Japan, Tokio CEU Central Europe, Utah CHB Chan Chineese Beijing TISK VRTJUMA PAMATS Fakti un vrtbas: Fakti:

Eksperimentli mrmi ar fiziklm metodm un instrumentiem. Faktam nav morlas vrtbas. Vrtbas: Lab un slikt, taisng un netaisng, atbildbas, pienkumu, tiesbu, idelu morliskais novrtjums. Nav iespjams eksperimentli novrtt. Saprotamas filozofiskas analzes, prdomu rezultt.

Kas ir risks? Risks (risk): dada rakstura zaudjumus nesos nejaus notikums vai pardba http://www.politika.lv/index.php?id=14&stp=13 Risks: nevlamas iedarbbas varbtba organism, sistm vai populcij, kuru noteiktos apstkos rada izraistja bstamba (Joint OECD/IPCS Project on the Harmonisation of Hazard/Health Risk Assessment Terminology, 2003) Bstamba (hazard): noteiktos apstkos izraistajam piemtoa spja radt nevlamu ietekmi uz organismu, sistmu

vai populciju, ja is organisms, sistma vai populcija ir pakauti izraistja vai t veidoto apstku iedarbbai (Joint OECD/IPCS Project on the Harmonisation of Hazard/Health Risk Assessment Terminology, 2003) Riska analze Risks = (Bstamba x pa zi o d

va ba ka ka Ri s s Ri

a na Iespjamba)Apjoms Riska novrtana Tikumiskas dabas iebildumi M un klonti organismi ir slikti tpc, ka t: 1. ir pret Dieva gribu; 2. tiek radta ar tehnoloiju, kurai ldzgas nav bijis;

3. prkpj sugu robeas; 4. izmanto vairoanu bez seksa; 5. izjauc dabas kopbu un skaistumu; 6. dara pri just spjgm dzvm btnm. Tikumiskas dabas iebildumi individulo entisko pabu izpte ir slikta tpc, ka: 1. rkojas ar informciju, kura ir tikai Radtja zia; 2. rada pamatu entiskajai diskrimincijai;

3. iejaucas personiskaj dzv; 4. atem cilvkam motivciju. TISK VRTJUMA PAMATS Desmit baui 1) Tev nebs citus dievus turt. 2) Tev nebs Dieva Vrdu nepareizi lietot. 3) Tev bs svto dienu svtt. 4) Tev bs savu tvu un mti godt. 5) Tev nebs slepkavot. 6) Tev nebs laulbu prkpt. 7) Tev nebs zagt.

8) Tev nebs nepatiesi liecint. 9) Tev nebs iekrot sava tuvk namu. 10)Tev nebs iekrot sava tuvk sievu, kalpu, kalponi, lopu, nedz ko citu, kas tam pieder. TISK VRTJUMA PAMATS Septii nves grki un septii tikumi Dmons Lucifer Mammon Asmodeus

Leviathan Beelzebub Satan/Amon Belphegor Grks pride greed lust envy gluttony wrath sloth

Tikums humility charity chastity kindness temperance patience diligence Grks lepnba alkatba

iekre skaudba nestba niknums slinkums Tikums pazemba labdarba nevainba laipnba pieticba pacietba

aklums tisks problmas Vatikns, 10.01.2005. Jnis Pvils II izce etrus izaicinjumus cilvcei ...dzvba, prtika, miers un brvba ir etri neatliekami izaicinjumi, ar ko odien saduras cilvce. "Jebkura zintnisko ptjumu forma, kas izturas pret embriju k laboratorijas paraugu ir cilvka necienga."

Pie tam, ptjumi lietojot pieauguo cilmes nas, apsola ievrojamkus pankumus http://www.catholic.lv/w/InfoKarteja/zinias/2005/Janvaris/9.htm TISK VRTJUMA PAMATS etri principi biomedicnas tik (T. Beauchamp, J.Childress) ciea pret cilvka autonomiju nekaitana pienkums nedart aunu laba darana pienkums dart labu un ievrot ldzsvaru starp labas un aunas rcbas vai ar bezdarbbas sekm

taisngums pienkums ievrot taisngumu gan labuma, gan aunuma sadal TISK VRTJUMA PAMATS Komunitrisms (D.Callahan) Cilvks k socils dzvnieks Nav iespjams preczi noirt privto un publisko (sabiedrisko) sfru Lmumus pieemot svargi

racionlie argumenti (principisms) iztle (spja paredzt sekas) iejtgums un jtba analze kultras, reliijas, socilo tradciju kontekst TISK VRTJUMA PAMATS Tikumu un pienkuma tika (A.Campbell) Rcbas morlo vrtbu nosaka ts atbilstba

prta un audzinanas noteiktiem rcbas un uzvedbas modeiem tikumiem Rcbas morlo vrtbu nosaka ts atbilstba pienkumam (Dieva pavle, morles likums kategoriskais imperatvs) MO radt iespjam riska veidi risks veselbai vides risks socilais risks tikumisks problmas

M PRTIKAS PROBLMAS IESPJAMAIS RISKS VESELBAI Jaunu alergnu vai toksisku vielu pardans prtik Esoo alergnu vai toksisko vielu koncentrcijas pieaugums Antibiotiku rezistences gnu izplatans cilvka mikroflor Nelabvlga iedarbba uz imns pretestbas spjm Jaunu vielu kombinciju pardans ar

neparedztm pabm M prtikas drouma vrtana Tiea M un tradicionls prtikas saldzinana Identitte, avots, transformcijas process Rekominants DNS raksturojums (stabilitte, gnu prneses iespja) Jaunajai DNS atbilstoais protena ekspresijas produkts (ietekme uz funkcijm, iespjamais toksiskums un alergenitte) Iespjamie blakusefekti saimnieknas DNS ekspresijas

izmaiu rezultt, kas var radt metabolisma ceu modifikcijas, btisko mikro-, makro- un anti-uzturvielu sastva izmaias, endogno toksisko, alerijas izraisoo un fizioloiski aktvo vielu uzkranos miskais sastvs Iespaids uz apstrdi un gatavoanu M prtikas izmantoanas apjomi un vieta ikdien lietojamaj prtikas sastv Vides un ekoloiskais risks M daas prvietoans un ekspresija citos organismos M augs kopum

Bstamba, kas saistta ar iedarbbu uz citiem organismiem Rezistences evolcija kaitku populcij Bstamba saistb ar gnu plsmu Sklu nejaua izkliede un zaudana M augu prvadanas proces Horizontl gnu prnese neseksula ce no viena organisma uz citu Puteku prnese uz t paa auga citm irnm, radniecgiem

kultraugiem un savvaas sugm. Bstamba sakar ar M augu M augs pats var kt bstams videi, ja t jauns pabas uzlabo t konkurtspju un piemrotbu ekoloiskajai niai Jauniegtie gni var uzlabot kdu auga pabu, kas padara to invazvku, palielina iespjambu priet savvaas jeb nezu form Bstamba iedarbb ar citiem objektiem Tiek apdraudtas sugas, kas nav M

tieais mris Nodergs sugas, tai skait kaitku dabiskie ienaidnieki; citi kaitki; augsnes organismi; aizsargjams sugas biodaudzveidbu un sugu daudzveidbu veidojoais organismu spektrs Rezistences izveidoans bstamba Kaitku populcij, kuru paredzts apkarot ar M auga paldzbu var veidoties rezistence

kukaiu rezistence pret Bt augiem tiek uzskatta par nenvramu aunumu; vrusu rezistence M augos ldz im nav plai izmantota, tau vrusi tri pielgojas parasts selekcijas ce iegtajs irns; su un baktriju rezistenti M augi pagaidm vl netiek komercializti, bet kaitki pielgojas parasts selekcijas rezultt iegtajm irnm vidji piecu gadu laik erbicdu rezistentie M augi tiek veidoti, lai atvieglotu cu ar nezlm, tau ts tri attsta rezistenci pret herbicdu iedarbbu. Biedjoi fakti

Nemodificta rapa audzana Kand tr veid vairs nav iespjama Rekombinjou, pret vairkiem herbicdiem rezistentu augu pardans (gnu sablvans) Sklas atrodamas augsn pat 13 gadus pc izsanas, Lielbritnijas lauksaimniecbas ministrija aizliedz stdt rapsi agrkajos M rapa izminjumu laucios Krustoans gadjumi pat 26 km attlum no M augu auganas vietas; Krustoans bieums nav lineri atkargs no attluma ASV atrasts btisks nemodificto graudu piesrojums ar modifictajiem "Starlink"-kukurza ASV atrasta 12% kontrolto

paraugu un pat starp Meksik augom savvaas sugm trs gadus pc aizlieguma to izmantot un pc izemanas no tirgus. MO brvas zonas un reioni Desmit ES reionu valdbas vlas kt par MO brvm zonm. Aquitaine, Basque Country, Limousin, Marche, Salzburg, SchleswigHolstein, Thrace-Rodopi, Tuscany, Upper-Austria, Wales Simtiem municipalitu un rajonu ES ir paziojui sevi par MO brvm zonm Zemnieki brvprtgi paraksta lgumus nelietot MO augus

EK nepiekrt valstu vai autonomiju tiesbm aizliegt MO audzanu, piekrtot, ka veidojot MO brvas zonas var bt tikai brvprtgas vienoans. Karintijas (Austrija) reionls valdbas izveidotais MOpiesardzbas likums, kas faktiski aizliedza MO audzanu ldz ar nemodifictm irnm, netika atzts EK Socili ekonomiskais risks: M prtika ir slikta tpc, ka t: 1. palielina plaisu starp bagtajiem un nabagajiem 2. veicina monopolu veidoanos 3. apdraud investoru naudu 4. neatrisina bada problmas

5. apdraud patrtju intereses un tiesbas ENTISKI MODIFICTIE AUGI 3,1% 5,7% 2,2% ASV 1,5%

Argentna Brazlija 6,2% 51,1% Indija Kanda 12,9% na Paragvaja

Dienvidfrika 17,2% Transgno augu lauksaimniecbas platbu sadaljums pa valstm 2008. gad (122,4 no 125 M ha, 98% ) Valstis, kas audzja MO kop 2,6 M ha platb (2008.g) Urugvaja Spnija

ehija Slovkija Bolvija le Rumnija ipte

Filipnas Kolumbija Portugle Austrlija Hondurasa Vcija Meksika

Burkina Faso Polija tisk vrtjuma metodika 1. Lietojiet neitrlu morlo intonciju 2. Cik iespjams labi iepazstiet vrtjamos faktus un filozofiskos principus 3. Spriediet pc labks sirdsapzias, ievrojot atbilstous morlus principus un likumus, k ar emot vr faktu kontekstu. Veids, kd js skotnji aprakstt faktus,

ietekms tisko vrtjumu, kurus js tam dosiet. Zintnieka tika Kdus morles principus, jievro, veicot zintnisko darbu? Akadmisk darba godgums (k pretmets datu viltoanai, pielaboanai, plaitismam) Godgums pret koliem (piem., favortisma, seksisma, rasisma noraidana) tisks problmas

Vatikns, 10.01.2005. Jnis Pvils II izce etrus izaicinjumus cilvcei ...dzvba, prtika, miers un brvba ir etri neatliekami izaicinjumi, ar ko odien saduras cilvce. "Jebkura zintnisko ptjumu forma, kas izturas pret embriju k laboratorijas paraugu ir cilvka necienga." Pie tam, ptjumi lietojot pieauguo cilmes nas, apsola ievrojamkus pankumus http://www.catholic.lv/w/InfoKarteja/zinias/2005/Janvaris/9.htm

SINONMI ENTISKI MODIFICTS = TRANSGNS = REKOMBINANTS = VIEDI SELEKCIONTS = FRANKENTEINISKS SABIEDRBAS ATTIEKSME PRET MO 1998. g. karikatra, Aug baas par entiski modifictajiem

organismiem SABIEDRBAS ATTIEKSME PRET MO 1802. g. karikatra, kas izsmej vakcinanu Govju bakas vai jauns potes brnig iedarbba ! MO IESPJAM IEDARBBA UZ IMNSISTMU Dr. Putai plai pazstamie ptjumi pirmo reizi tika publiskoti Granadas radioraidjum Pasaule Darbb (World in Action) 1998. gada 10. august. Vi bija novrojis, ka barojot jaunas urkas ar M

kartupeiem, smazins to augnas trums un imns aizsardzbas spjas. Skotnji to apstiprinja institts Skotij, kur vi strdja (Rowett Research Institute). Tomr divas dienas vlk Prof.Deims (James), institta direktors, noliedza du eksperimentu eksistenci. Pc tam Dr. Putai atlaida no darba. ARPDA PUTAI GADJUMS FIRMAS REKLMA Klientiem, kas pasta testu, iespjams, noslgt lgumu, kur paredzts piegdt sojas pupas

ar MO piemaisjumu, kas ir mazks par 0,9 %. Ja tiem ir viena pupu partija ar 1,5% MO piemaisjumu, bet otra ar 0,1%, laik novrojam PCR testa rezultti dos iespju samaist s partijas pareizs proporcijs, lai panktu kopjo pieaujamo koncentrciju ar vismazkajiem ekonomiskajiem zaudjumiem. http://www.genetic-id.com/pages/ services_test_quantitative.asp Kategoriskais impereatvs: tiesiskais reguljums Latvij entiski modifictie organismi:

Likums, 2007. g. decembris, entiski modificto organismu aprites likums MK noteikumi nr. 784; 22.09.2008 entiski modificto organismu ierobeots izmantoanas un ataujas izsnieganas krtba MK noteikumi nr. 30; 15.01.2008 Noteikumi par prasbm entiski modificto kultraugu ldzspastvanas nodroinanai, k ar uzraudzbas un kontroles krtbu 16.04.2009. MK Rkojums nr. 239 Par entiski modificto organismu uzraudzbas padomi Padomes prieksdtjs: J.Dklavs - zemkopbas ministrs

Padomes prieksdtja vietniece: D.Vilkaste - Vides ministrijas Dabas aizsardzbas departamenta direktore Padomes loceki: 6 ierdi no Zemkopbas ministrijas; 2 ierdi no Vides ministrijas; 2 ierdi no Veselbas ministrijas; 1 ierdnis no Labkljbas ministrijas; I.Muinieks - Zintnisks ekspertu komisijas vadtjs 13.maij ZM 23.stva zl plkst. 8.30 notiks pirm entiski modificto organismu uzraudzbas padomes sde. Kategoriskais impereatvs: tiesiskais

reguljums Latvij Cilmes nas: Likums, 1992. g., jaunkie grozjumi 2004.g. jnijs Par mirua cilvka ermea aizsardzbu un cilvka audu un orgnu izmantoanu medicn MK noteikumi nr. 208; 27.03.2007, jaunkie grozjumi 2008.g. augusts Cilvka audu un orgnu uzkranas, uzglabanas un izmantoanas krtba entisks prognozes: Likums, 2002. g., spk no 2004. g,, jaunkie grozjumi 2007.g. aprlis

Cilvka genoma izptes likums MK noteikumi nr. 695; 05.08.2004 Noteikumi par genoma datu bz uzglabto kodto audu paraugu... Iespjamie rcbas modei Latvijas turpmkai nostjai jautjumos, kas saistti ar entiski modifictiem organismiem 1 emot vr to, ka nacionl MO riska novrtanas sistma Latvij nedarbojas, Latvija, pieemot lmumu, balsts uz EPNI (EFSA European Food Safety Authority) sniegto riska novrtjumu un MO starpinstitciju darba grupas argumenttu viedokli (gan M kultraugu

audzanas, gan MO produktu izplatanu tirg gadjum). 2 Latvija neatbalsta nevienu EK izstrdto lmuma projektu, kas attiecas uz ataujas izdoanu M kultraugu audzanai ES teritorij, bet, izvrtjot katru gadjumu atsevii, lemj par EK izstrdto lmumu, kas attiecas uz ataujas izdoanu MO produktu izplatanai ES tirg, atbalstanu. 3 - Latvija neatbalsta nevienu EK izstrdto lmuma projektu, kas attiecas uz ataujas izdoanu MO izplatanai tirg (t.sk. audzanai), emot vr sabiedrbas negatvo nostju, k ar to, ka PVD PC neveic MO riska novrtanu nacionl lmen. Eiropas lauksaimniecbas

problmu radtais iespaids Nesen piedzvots Eiropas lauksaimniecbas problmas ietver: mutes un nagu srgu; BSE (govju trakumsrgu); dioksnus cu barb. s problmas ir radjuas sabiedrbas neuzticbu un atbalstu piesardzbas principam. Piesardzbas princips attaisno parasto ASV prtikas produktu noraidanu, neraugoties uz to, ka ASV nav saskrusies ne ar vieno no mintajm

eiropieu problmm. Atbilstoi Zviedrijas karalistes Dabas aizsardzbas likuma 13. panta 13. nodaai, jvrt komercilizanai paredzto MO izmantoanas tiskie aspekti. Tie ietver ietekmes analzi uz: darba vietu skaitu; darba apstkiem; kultrvidi; zinanu izplatbu; prtikas kvalitti; fermeru iespju izvlties audzjamo kultru (ldzspastvnas

iespjas); produkcijas apjomu; produkta drobu; resursietilpbu; patrtju loku, utt. (palielina/neitrls/samazina) riska analzi par: produkta vai t izmantoanas veida potencilo spju izraist sabiedrbas nepatiku vai aizvainojumu; tikt izmantotam noziedzgos mros. (Ir/Nav) Vl kaut ko nodergu var apskatties: http://genethics.ca/

http://www.aaas.org/spp/sfrl/projects/stem/index.shtml http://www.stemcells.ca/ethics.html

Recently Viewed Presentations

 • International Professional Development Opportunities: For: Faculty, Classified and

  International Professional Development Opportunities: For: Faculty, Classified and

  gain broad experience and perspectives of the field to work more effectively with students . Professional Development: share information learned abroad with colleagues and get more colleagues to engage; greater relationship and understanding with global students . Global Education:
 • Parliamentary Procedure - Weebly

  Parliamentary Procedure - Weebly

  Parliamentary procedure provides rules and procedures for presenting and handling motions to conduct business in an orderly manner. A quorum is required to conduct business. Unless stated otherwise in the constitution and bylaws a quorum is a majority of the...
 • Business Research Methods William G. Zikmund

  Business Research Methods William G. Zikmund

  Causal Research Conducted to identify cause and effect relationships Identifying Causality A causal relationship is impossible to prove. Evidence of causality: 1. The appropriate causal order of events 2. Concomitant variation--two phenomena vary together 3. An absence of alternative plausible...
 • Elements of the Promotional Mix - Sacramento State

  Elements of the Promotional Mix - Sacramento State

  Elements of the Promotional Mix Advertising Sales Promotion Personal Selling Public Relations Advertising About 25% of each promotional dollar is spent on advertising Advertising objectives Awareness Reminder to use Change attitudes about use of the product Change perceptions of importance...
 • Dancing Your Way through Program Evaluation with the

  Dancing Your Way through Program Evaluation with the

  Shortly, we'll be sharing a worksheet with you to practice identifying stakeholders and understanding their investment in your evaluation results. You will use the worksheet today during our small group activity, but we also encourage you to take it home...
 • Galatians 5: 22-23 (NRSV) By contrast, the fruit

  Galatians 5: 22-23 (NRSV) By contrast, the fruit

  Isaiah 40.31. Those who wait for the Lord shall renew. their strength, they shall mount up with wings like eagles, they shall run and not be weary. they shall walk and not faint.
 • Uncovering Social Network Sybils in the Wild

  Uncovering Social Network Sybils in the Wild

  Lecture 14: Datacenter Networks ... Clusters (Beowulf) Highly specialized. Nuclear simulation. Stock trading. Weather prediction. All of a sudden, datacenters/the cloud are HOT. Why? The Internet Made Me Do It. Everyone wants to operate at Internet scale. Millions of users.
 • Chapter 1 the Tectonic Cycle

  Chapter 1 the Tectonic Cycle

  Recognise the landforms on a diagram, OS map and Aerial photograph. ... Thickness of ice Topography Geology Gradient Accumulation and ablation Landforms of Glacial Erosion Cirque / Corrie Arete Pyramidal Peak U-Shaped Valley Ribbon Lake Fjords Landforms of Glacial Erosion...