1 2 : - - . . :

TALL MAN LETTERING . در نسخه . نویسی مانند. DOBUTamine, DOPamine ، 5. محدود نمودن دستورات تلفنی / شفاهی خصوصا در مورد داروهاي با شباهت آوایی و در صورت وجود دستورات تلفنی، موارد ذیل . رعایت گردد: 5-1 استفاده

Author:
Uploaded by: Murkka Svensdottir
Filesize: 6 MB