6. INVESTICIJSKA STUDIJA - METODE FINANCIJSKE ANALIZE Planiranje

6. INVESTICIJSKA STUDIJA - METODE FINANCIJSKE ANALIZE Planiranje graditeljskih investicija INVESTICIJSKA STUDIJA UVOD 1. DEFINICIJA 2. ODREDNICE 3. CILJEVI 4. DOKUMENTACIJA 5. PROJEKT FGAG Split 2014. 6. SADRAJ 7. POSTUPCI RAZRADE 8. METODE 9. PRIMJER I

10. PRIMJER II Planiranje graditeljskih investicija 2 1.1. DEFINICIJA - Investicijske studije su sve studije koje prethode donoenju odluke o investiranju. - Dokument za donoenje investicijske odluke sadri informacijsku osnovicu u pogledu analize trita, tehnoloko-tehnike, lokacijske organizacijske i ekonomsko-financijske analize s ocjenom uspjenosti i prihvatljivosti investicijskog projekta za izvedbu. - Dokument koji sadri cjelovito i potanko razraeno obrazloenje o ulaganjima u posao s ocjenom oekivanih uinaka i varijantnih rjeenja za razliite situacije,to ih donosi budue vrijeme. U literaturi, a jo vie u praksi susreu se razliiti nazivi vezani uz ovu temu,

a najei su: - Studija gospodarske opravdanosti - poslovni plan - investicijski elaborat i sl. FGAG Split 2014. Planiranje graditeljskih investicija 3 1.1. DEFINICIJA ZATO investijcijske studije - studija definira projekt i slui kako bi se postavili ciljevi, identificirali problemi i mogunosti, analizirala postojea situacija i okruenje, te razmatranjem nekoliko moguih scenarija pronali pozitivni ishodi projekta - izvodi se u fazi promiljanja mogueg razvoja projekta - svrsishodna je kao potpora u procesu donoenja odluka baziranih na financijskoj i

ekonomskoj analizi te analizi odrivosti i rizinosti promatranog projekta. - koristi se kao osnovica za izradu studije izvedbe, kojom se optimiraju vrijeme i potrebna sredstva s ciljem to krae i jeftinije izgradnje, te osposobljavanja projekta za redovno poslovanje. - izrauje se za potrebe malih, srednjih i velikih tvrtki te opine, gradove i upanije. Sadraj investicijske studije odgovara zahtjevima HBOR-a, Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetnitva te strukturi koju trae domae i inozemne poslovne banke i fondovi. FGAG Split 2014. Planiranje graditeljskih investicija 4 1.2. ODREDNICE Investicijskim studijama se odreuju: - ciljevi projekta, - efekti ulaganja,

- izvodljivost projekta, - potrebno vrijeme izvoenja projekta, - ogranienja, - rizici Osnovne cjeline investicijske studije su: - analiza trita; - analiza planirane lokacije; - projekcija prihoda i trokova projekta; - projekcija financijskih izvjetaja i isplativosti projekta; - analiza osjetljivosti projekta. Odreuje se opravdanost i izvodljivost projekta na temelju: - tehnike izvodljivosti: resursi i ogranienja - ekonomske opravdanosti: odnos koristi i resursa - financijske isplativosti: - povrat uloenih sredstava - mogunost financiranja

FGAG Split 2014. Planiranje graditeljskih investicija 5 1.3. CILJEVI Investicijske studije slue za ishoenje: - bankovnih kredita pojedinih Eu fondova poticaja pojedinih ministarstava Slue za doneenje odluke o ulasku u jedan od vie alternativnih projekata. Poto se studija radi u ranoj fazi projketnog ciklusa, moemo rei studija pokazuje da li je koncept projekta dovoljno

privlaan da bi se opravdale detaljnije i iscrpnije pripreme. Investicijska odluka je odluka koja podrazumijeva troenje kapitala- svaka razvojna odluka koja to ne podrazumijeva ne smatra se investicijskom odlukom. Temeljna znaajka investiranja je ta da ulaganje kapitala ne donosi korist odmah, ve tek nakon nekog vremena postoji pomak izmeu vremena ulaganja i vremena koristi. FGAG Split 2014. Planiranje graditeljskih investicija 6 1.4. DOKUMENTACIJA Izrada dokumentacije za investiciju je kompleksan postupak, koji se odvija na etiri nivoa: 1.Izvoenje studija i istraivanja, koji predstavljaju osnovu za opravdanost investicije i za izradu investicijske, projektne i prostorne dokumentacije

2.Pridobijanje investicijske dokumentacije 3.Pridobijanje projektne dokumentacije 4.Pridobijanje prostorne dokumentacije i dozvola Priprema velikog projekta se moe podijeliti na: - identifikaciju projekta - izradu studije oportuniteta - izradu predinvesticijske studije - studije podrke - izradu investicijske studije - donoenje odluke. FGAG Split 2014. Planiranje graditeljskih investicija 7 1.4. DOKUMENTACIJA

PRIPREMA PROJEKTA Za sloenije investicijske projekte, prije investicijske studije radi se predinvesticijska studija u kojoj se razmatraju varijantna tehnika, ekonomska, financijska i druga rjeenja, dok se u samoj investicijskoj studiji detaljno razmatra optimalno rjeenje. PRIMJER OSNIVANJE TVRTKE Za velike i skupe infrastruktune projekte neki puta se radi tzv. studija oportuniteta u kojoj se na temelju dostupnih podataka, bez skupih istraivanja, sagledava

opravdanost izrade investicijskih studija. FGAG Split 2014. Planiranje graditeljskih investicija 8 1.5. PROJEKT Opravdanost projekta : - Tehnika izvodljivost: resursi i ogranienja - Ekonomska opravdanost: odnos koristi i resursa - Financijska isplativost: povrat uloenih sredstava mogunost financiranja - Analiza rizinosti projekta:

sensitivity analysis FGAG Split 2014. Planiranje graditeljskih investicija 9 1.6. SADRAJ Sadraj investicijske studije Sadraj investicijske studije za investicijske projekte koji se kandidiraju za sufinanciranje iz EU fondova: 1. Saetak 1.1. 1.2 1.3. 1.4. 1.5.

1.6. Promicatelj projekta Predmet analize (naziv i opis projekta) Ciljevi Prijanja iskustva na slinim projektima Kratak opis izvjea o ocjeni Glavni rezultati analize FGAG Split 2014. Planiranje graditeljskih investicija 10 1.6. SADRAJ 2. Drutveno-ekonomski kontekst 2.1.

2.2. Istaknuti elementi drutveno-ekonomskog konteksta (prostor i okoli, demografija, drutveno-kulturni elementi, ekonomski aspekti) Institucijski i politiki aspekti FGAG Split 2014. Planiranje graditeljskih investicija 11 1.6. SADRAJ 3. Ponuda i potranja outputa projekta 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

Mogua oekivanja potranje Trino natjecanje (ponuda slinih outputa, struktura konkurencije, faktori uspjeha) Predloena strategija (outputi, cijene, promocija, distribucija, marketing) Procjene postotka mogue uporabe (predvieni prihod od prodaje, trini udjeli, tehnike predvianja) FGAG Split 2014. Planiranje graditeljskih investicija 12 1.6. SADRAJ 4. Tehnoloke varijante i plan proizvodnje 4.1. 4.2. 4.3.

4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. Opis znaajnih tehnolokih varijanti Odabir odgovarajue tehnologije Graevine i postrojenja Fiziki inputi za proizvodnju Potrebe za osobljem Potrebe za energijom Dobavljai tehnologije Trokovi ulaganja (znanje, graevine, oprema) Plan proizvodnje tijekom vijeka projekta

Ponuda kombinacije outputa Organizacija proizvodnje FGAG Split 2014. Planiranje graditeljskih investicija 13 1.6. SADRAJ 5. Ljudski potencijali 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6

Organizacijska shema Popis zaposlenih i parametri plaa Vanjske usluge Postupci zapoljavanja Postupci izobrazbe Godinji trokovi FGAG Split 2014. Planiranje graditeljskih investicija 14 1.6. SADRAJ 6. Lokacija 6.1. Idealni zahtjevi za lokaciju 6.2. Mogunosti izbora 6.3. Izbor lokacije i njezine znaajke (klima, mjesto, promet, opskrba vodom i strujom, odlaganje

otpada, regulativa, opis lokacije) 6.4. Troak zemljita i pripreme lokacije 6.5. Dostupnost lokacije 6.6. Potrebna infrastruktura FGAG Split 2014. Planiranje graditeljskih investicija 15 1.6. SADRAJ 7. Izvedba (provedba) 7.1. Analiza vremena izgradnje/poetka rada (ciklus projekta) 7.2. Linijski ili mreni plan 7.3. Glavne informacije o vremenu izvedbe koje se razmatra u financijskoj analizi FGAG Split 2014.

Planiranje graditeljskih investicija 16 1.6. SADRAJ 8. Financijska analiza 8.1. Temeljne pretpostavke financijske analize (vijek projekta, cijene proizvodnih faktora, financijska diskontna stopa) 8.2. Dugotrajna ulaganja 8.3. Izdaci prije proizvodnje 8.4. Obrtna sredstva 8.5. Ukupno ulaganje 8.6. Redovni prihodi i trokovi 8.7. Izvori financiranja 8.8. Financijski plan (novani tok za svaku godinu) 8.9. Bilanca (aktiva i pasiva) 8.10. Raun dobiti i gubitka

8.11. Odreivanje neto novanog toka FGAG Split 2014. Planiranje graditeljskih investicija 17 1.6. SADRAJ 9. Drutveno-ekonomska analiza trokova i koristi 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. Obraunska i diskontna jedinica za analizu trokova i koristi Analiza drutvenih trokova

Analiza drutvenih koristi Ekonomska stopa prinosa ili neto sadanja vrijednost projekta u novanom izrazu Dodatni kriteriji ocjene FGAG Split 2014. Planiranje graditeljskih investicija 18 1.6. SADRAJ 10. Analiza rizika 10.1. Odreivanje kritinih varijabli uz pomo analize osjetljivosti (varijable ponude i potranje, output, ljudskih potencijala, vremena izvedbe, financijske varijable, ekonomske varijable) 10.2 Simulacija scenarija najboljeg i najgoreg sluaja 10.3. Analiza vjerojatnosti FGAG Split 2014.

Planiranje graditeljskih investicija 19 1.7. POSTUPCI RAZRADE Project finance rating je ukupna ocjena ,a obino se izraava kombinacijom slova (AAA, A, BB+ i sl.), pri emu je A najvia ocjena. Na taj nain se dobije kreditna vrijednost projekta tj. Credit worthiness. Ta vrijednost ustvari pokazuje vjerojatnost povrata zajma. Ocjene: ATRIBUCIJA RIZIKA AAA NAJVIA KVALITETA KREDITA RANG >4.5 AA VRLO VISOKA KVALITETA 4.2-4.5

A VISOKA KVALITETA KREDITA 3.6-4.2 BBB DOBRA KVALITETA KREDITA 2.7-3.6 BBRIZINO ULAGANJE 2.0-2.7 B VISOKO RIZINO ULAGANJE 1.5-2 CCC ULAGANJE NAJVIEG RIZIKA <=1.5 Sadraj investicijske studije nije ujedno i redoslijed izrade studije. Izrada studije esto je iterativan postupak, u kojem se tijekom izrade javlja potreba za novim informacijama, koje mogu zahtjevati da se neki ve obraeni dijelovi studije moraju ponovo razmatrati. FGAG Split 2014.

Planiranje graditeljskih investicija 20 1.7. POSTUPCI RAZRADE 7.1. Postupak Postupak poinje identifikacijom i definicijom projekta. Identifikacija projekta je ustvari odgovor na neki problem ili potrebu koju treba zadovoljiti u drutvu, kad se radi o projektima u podrujima pruanja javnih usluga odnosno zadovoljenja javnog interesa, ili odreivanje ulaganja koje moe donijeti dobit kad se radi o komercijalnim projektima. Identifikacija projekta proizlazi iz jasne definicije ciljeva. FGAG Split 2014. Planiranje graditeljskih investicija

21 1.7. POSTUPCI RAZRADE 7.2. Analiza mogunosti Sljedei korak je analiza mogunosti u kojoj se razmatraju razliite projektne mogunosti kako bi se pronalo optimalno rjeenje koje vodi cilju. Varijante Za svaki projekt mogue je sagledati barem tri varijante: ne uiniti nita (tzv. inertni scenarij ili BAU) - znai da e postojee usluge nastaviti dalje bez dodatnih kapitalnih investicija , to ne znai da nema trokova, jer za postojeu infrastrukturu i razinu usluga treba identificirati trokove pogona i odravanja. Postoje i prihodi na sadanjoj razini. uiniti minimum - predstavlja rjeenje s minimalnim kapitalnim ulaganjima za djelominu modernizaciju kako bi se sprijeilo propadanje infrastrukture ili zatvaranje pogona. Nekad to znai minimalno ulaganje, kako bi se osigurao rad u skladu s novim propisima. uiniti neto - tek nakon odreivanja ova dva scenarija trae se rjeenja u scenariju uiniti neto. Pri tome se ne smiju previdjeti rjeenja koja ne zahtjevaju velika ulaganja, a mogu biti uinkovita, kao to su edukacija i primjena novih znanja.

FGAG Split 2014. Planiranje graditeljskih investicija 22 1.7. POSTUPCI RAZRADE 7.3. Ogranienja Prije procjene svakog od scenarija, potrebno je identificirati potencijalna ogranienja vezano na tehnike, upravljake, ekonomske i regulatorne aspekte projekta. Razlikuju se obvezujua ogranienja, kao to su znaajke lokacije ili nedostatak ljudskih potencijala, od tzv. mekanih ogranienja koja se do odreenog stupnja mogu smanjiti ili ukloniti. Projekt je izvodljiv, ako se uklapa u tehnika, pravna, financijska, ekonomska i druga ogranienja. Ako neki od scenarija nisu izvodljivi, oni se dalje ne razmatraju. 7.4. Usporedba Za svaki scenarij radi se pojednostavljena analiza trokova i koristi fokusirana samo na kljune financijske i ekonomske parametre, s grubom procjenom podataka. Usporedbom svakog od scenarija sa scenarijem ne uiniti nita scenariji se razvrstavaju i rangiraju tako da

se dobije optimalni scenarij. Ocjena scenarija Za ocjenu scenarija potrebno je za svaki od njih imati i idejno rjeenje graevine i specifikaciju opreme, kako bi se moglo procijeniti ulaganje. Izrada idejnih rjeenja moe uzrokovati znatne trokove u pripremnoj fazi projekta. FGAG Split 2014. Planiranje graditeljskih investicija 23 1.7. POSTUPCI RAZRADE 7.5. Vremenski horizont Vremenski horizont je broj godina za koje se daju prognoze i rade analize. Vremenski horizont odreuje vremenski raspon projekta i ovisi o gospodarskom podruju u koje se ulae. Za infrastrukturne projekte moe se indikativno uzeti 20 godina, a za proizvodna ulaganja indikativno se uzima 10 godina. Vremenski horizont ne smije prelaziti ekonomski vijek trajanja projekta.

7.6. Investicijska odluka Na temelju parametara iskazanih u investicijskoj studiji, investitor e donijeti odluku o daljnjim aktivnostima na pripremi i provedbi investicijskog projekta. Ta se odluka obino naziva investcijska odluka, jer je njome de facto odreeno da se ide u investiciju, iako se kasnije, zbog raznih razloga, od investicije moe i odustati. FGAG Split 2014. Planiranje graditeljskih investicija 24 1.8. METODE -Financijski i ekonomski parametri u svrhu procjene opravdanosti projekta sagledavaju se upotrebom tradicionalnih metoda analize poput: interne stope profitabilnosti, neto sadanje vrijednosti, diskontirani novani tokovi, analiza odrivosti itd -Openiti parametri projekta mogu se sagledavati upotrebom: SWOT analize i PEST analize.

FGAG Split 2014. Planiranje graditeljskih investicija 25 1.8.1. SWOT ANALIZA -Upotrebljava se za procjenu konkurentnosti neke planirane ili postojee proizvodnje, ali i u procjeni projekata: za usporedbe izmeu varijanti, ocjenu konkurentnosti nekog projekta u odnosu na neke druge projekte, ili za ocjenu nekog projekta u odnosu na stanje bez projekta. Planiranje je uzaludno bez pogleda u sebe i pogleda oko sebe. -Koristei SWOT analizu, subjekti se vrlo lako mogu usmjeriti na podruja u kojima su jaka, kao i na ona u kojima lee njihove najvee mogunosti. Uobiajen postupak koji se koristi jest izrada jednostavne tablice s relevantnim podrujima, koja se potom pokuavaju objektivno procijeniti. -Pri procjeni snaga ne treba biti skroman nego realan. Uvijek se procjenjuje usporedba s konkurencijom kako se ne bi stekao pogrean dojam. FGAG Split 2014.

Planiranje graditeljskih investicija 26 FGAG Split 2014. Planiranje graditeljskih investicija 27 1.8.2. PEST ANALIZA Nazvana je prema poetnim slovima analiziranih segmenata (politika, ekonomska, socijalna i tehnoloka analiza). Zasebnom analizom ovih cjelina mogue je stei kvalitetan uvid makro okruenja, to uvelike pomae odluivanju. U ovoj analizi se mogu pronai vrlo vani faktori iz okruenja projekta koji moraju biti uzeti u obzir. FGAG Split 2014.

Planiranje graditeljskih investicija 28 CIJENIK IZRADE INVESTICIJSKE STUDIJE (podruje primjene poljoprivreda i turizam) -Cijena izrade investicijskog programa ovisi o veliini i karakteru predmetne investicije. -Cijena se ne odreuje u postotku od traenog iznosa kredita, ve prema potrebnom broju radnih sati za izradu poslovnog plana. Kod veih investicija, vei je opseg obrade prihoda, rashoda, trita i sl. te svih drugih izrauna to poveava potreban broj radnih sati za izradu elaborata. -Izraun cijene vri se na temelju odreenih parametara koji su prikazani u narednoj tablici. FGAG Split 2014. Planiranje graditeljskih investicija 29

1.9. PRIMJER I PLAN GRAENJA I ODRAVANJA AUTOCESTA ZA 2012. GODINU FGAG Split 2014. Planiranje graditeljskih investicija 30 Sukladno lanku 21. stavku 1. Zakona o cestama (NN br. 84/11.) Program graenja i odravanja avnih cesta za razdoblje od etiri godine donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Temeljem utvrenog etverogodinjeg programa Hrvatske autoceste d.o.o., uz uglasnost Vlade, donose operativne godinje planove graenja i odravanja autocesta. Vlada Republike Hrvatske donijela je tri etverogodinja programa graenja i odravanja javnih cesta za razdoblja: od 2001. do 2004. godine, od 2005. do 2008. te od 2009. do 2012. godine. Program graenja i odravanja za razdoblje od 2009. do 2012. godine Vlada RH donijela je 3. prosinca 2009. godine (NN br. 147/09). Predviena ulaganja u autoceste za ovo srednjorono razdoblje iznose 6.787.611.000 kuna, s tim da se zadani

okvir mogao poveati sukladno interesu razvojnih banaka za financiranje ulaganja iz dugoronih kredita. Uvaavajui mogunost poveanja Programa za projekte koji se financiraju iz kredita razvojnih banaka, s Planom graenja i odravanja za 2012. godinu iskazano je prekoraenje realizacije Programa, u odnosu na adane financijske okvire,za 763.231.000 kuna.To znai da su investicijska ulaganja u autoceste za 2012. godinu, prema Programu, mogla iznositi ukupno 822.889.000 kuna umjesto planiranih 1.586.120.000 kuna. FGAG Split 2014. Planiranje graditeljskih investicija 31 Ulaganja u graenje i odravanje autocesta u 2012. godini planirana su po vrstama u sljedeim vrijednostima: Graenje 1.435.949.000 kn Izvanredno odravanje 150.171.000 kn

Ukupno investicijska ulaganja 1.586.120.000 kn Redovno odravanje 131.000.000 kn Sveukupno 1.717.120.000 kn FGAG Split 2014. Planiranje graditeljskih investicija 32 Od planiranih 1.586.120.000 kuna ulaganja u graenje i investicijsko odravanje autocesta kreditima razvojnih banaka (EIB, EBRD, KfW) u 2012. godini planira se financirati 437.230.000 kuna graenja, a IKEA e s 10.000.000 kuna sufinancirati graenje eonog cestarinskog prolaza Ivanja Reka vor IKEA. Za preostalih 1.138.890.000 kuna investicija potrebno je na tritu kapitala osigurati dugorone kredite uz dravna jamstva.

Planom graenja i odravanja autocesta za 2012. godinu predviaju se: -aktivnosti na izgradnji autocesta, s tim da e se glavnina radova odvijati na pravcima Split Ploe Dubrovnik, Vc koridoru koji ukljuuje izgradnju mosta Drava i Zagreb Sisak (do Lekenika) -putanje u promet nove dionice autoceste od spoja Metkovi do graninog prijelaza BiH duljine 1,5 km -radovi izvanrednog odravanja koji obuhvaaju obnovu i rekonstrukciju kolnike konstrukcije te pripadajuih objekata, sanaciju usjeka, sustava odvodnje, prometne opreme i signalizacije, radove na COKP-ama i slino, a sve u cilju poboljanja kvalitete i sigurnosti cestovnog prometa - radovi redovnog odravanja autocesta. FGAG Split 2014. Planiranje graditeljskih investicija 33 Planom graenja za 2012. godinu obuhvaene su sve aktivnosti na izgradnji autocesta i to zvlatenje zemljita, izmjetanje instalacija, projektiranje, graenje te nadzor. Vrijednost planiranih radova za 2012. godinu iznosi 1.435.949.000 kn, po pravcima kako slijedi:

Od ukupnih 1.435.949.000 kn ulaganja planirano je za: izvlatenje zemljita i arheoloka istraivanja : 53.352.000 kn izmjetanje instalacija: 9.194.000 kn -projektiranje: 74.435.000 kn -graenje: 1.263.243.000 kn -nadzor: 35.725.000 kn FGAG Split 2014. Planiranje graditeljskih investicija 34 10. PRIMJER II SAETAK INVESTICIJSKE STUDIJE- DOM ZA STARIJE I NEMONE OSOBE

FGAG Split 2014. Planiranje graditeljskih investicija 35 FGAG Split 2014. Planiranje graditeljskih investicija 36 FGAG Split 2014. Planiranje graditeljskih investicija 37

FGAG Split 2014. Planiranje graditeljskih investicija 38 FGAG Split 2014. Planiranje graditeljskih investicija 39 FGAG Split 2014. Planiranje graditeljskih investicija 40

FGAG Split 2014. Planiranje graditeljskih investicija 41 FGAG Split 2014. Planiranje graditeljskih investicija 42 FGAG Split 2014. Planiranje graditeljskih investicija 43

2. PITANJA I ODGOVORI ZA PONAVLJANJE 1. Kako se definiraju investicijske studije ? Investicijske studije su sve studije koje prethode donoenju odluke o investiranju. 2. U kojoj fazi projekta se izvode investicijske studije ? Izvodi se u fazi promiljanja mogueg razvoja projekta 3. Koji su ciljevi investicijskih studija? Investicijske studije slue za ishoenje: bankovnih kredita, pojedinih Eu fondova, poticaja pojedinih ministarstava 4. Kad se radi predinvesticijska studija ? Za sloenije investicijske projekte, prije investicijske studije radi se predinvesticijska studija u kojoj se razmatraju varijantna tehnika, ekonomska, financijska i druga rjeenja, dok se u samoj investicijskoj studiji detaljno razmatra optimalno rjeenje. 5. to je Project finance rating ? Project finance rating je ukupna ocjena, a obino se izraava kombinacijom slova (AAA, A, BB+ i sl.), pri emu je A najvia ocjena. Na taj nain se dobije kreditna vrijednost projekta tj. Credit worthiness. Ta vrijednost ustvari pokazuje vjerojatnost povrata zajma.

FGAG Split 2014. Planiranje graditeljskih investicija 44 6. to je vremenski horizont ? Vremenski horizont je broj godina za koje se daju prognoze i rade analize. Vremenski horizont odreuje vremenski raspon projekta i ovisi o gospodarskom podruju u koje se ulae. Za infrastrukturne projekte moe se indikativno uzeti 20 godina, a za proizvodna ulaganja indikativno se uzima 10 godina. Vremenski horizont ne smije prelaziti ekonomski vijek trajanja projekta. 7. to je financijska odluka ? Na temelju parametara iskazanih u investicijskoj studiji, investitor e donijeti odluku o daljnjim aktivnostima na pripremi i provedbi investicijskog projekta. Ta se odluka obino naziva investcijska odluka, jer je njome de facto odreeno da se ide u investiciju, iako se kasnije, zbog raznih razloga, od investicije moe i odustati. 8. Opii SWOT metodu investicijske studije ? Swot metoda- upotrebljava se za procjenu konkurentnosti neke planirane ili postojee proizvodnje, ali i u procjeni projekata: za usporedbe izmeu varijanti, ocjenu konkurentnosti nekog projekta u odnosu na neke

druge projekte, ili za ocjenu nekog projekta u odnosu na stanje bez projekta. Planiranje je uzaludno bez pogleda u sebe i pogleda oko sebe. Koristei SWOT analizu, subjekti se vrlo lako mogu usmjeriti na podruja u kojima su jaka, kao i na ona u kojima lee njihove najvee mogunosti. . FGAG Split 2014. Planiranje graditeljskih investicija 45 9. Opii PEST metodu investicijske studije ? Pest metoda-nazvana je prema poetnim slovima analiziranih segmenata (politika, ekonomska, socijalna i tehnoloka analiza). Zasebnom analizom ovih cjelina mogue je stei kvalitetan uvid makro okruenja, to uvelike pomae odluivanju. U ovoj analizi se mogu pronai vrlo vani faktori iz okruenja projekta koji moraju biti uzeti u obzir. 10. O emu ovisi cijenik izrade investicijske studije? Cijena izrade investicijskog programa ovisi o veliini i karakteru predmetne investicije. Cijena se ne odreuje u postotku od traenog iznosa kredita, ve prema potrebnom broju radnih sati za izradu

poslovnog plana. Kod veih investicija, vei je opseg obrade prihoda, rashoda, trita i sl. te svih drugih izrauna to poveava potreban broj radnih sati za izradu elaborata. FGAG Split 2014. Planiranje graditeljskih investicija 46 11. Definicija investicijske studije. 15. Faze planiranja investicijskih projekata. Investicijske studije su sve studije koje prethode donoenju odluke o investiranju. Dokument za donoenje investicijske odluke sadri informacijsku osnovicu u pogledu analize trita, tehnolokotehnike, lokacijske organizacijske i ekonomsko-financijske analize s ocjenom uspjenosti i prihvatljivosti investicijskog projekta za izvedbu.

1. Priprema investicijskog projekta 2. Ocjena investicijskog projekta 3. Izvedba investicijskog projekta i 4. Poslovanje investicijskog projekta 16. to je predinvesticijska studija? 12. to se odreuje investicijsim studijama? (4) - ciljevi projekta - efekti ulaganja - izvodljivost projekta - potrebno vrijeme izvoenja projekta - ogranienja - rizici Za sloenije investicijske projekte, prije investicijske studije radi se predinvesticijska studija u kojoj se razmatraju varijantna tehnika, ekonomska, financijska i druga rjeenja, dok se u

samoj investicijskoj studiji detaljno razmatra optimalno rjeenje. 17. to je studija podrke? 13. Na temelju ega se odreuje opravdanost i izvodljivost projekta? tehnike izvodljivosti: resursi i ogranienja ekonomske opravdanosti: odnos koristi i resursa financijske isplativosti: a) povrat uloenih sredstava b) mogunost financiranja Ovisno o vrsti projekta rade se razne studije podrke kojima je cilj prikupiti informacije za izradu investicijske studije. Potreba za informacijama utvruje se u predstudiji Vrste studija podrke: prometna studije, studija trita, istraivanje sirovina, geomehaniki istrani radovi, studija

utjecaja na okoli, hidroloke studije, studije energetskih potreba... 14. Nabroji osnovne cjeline investicijske studije. analiza trita analiza planirane lokacije projekcija prihoda i trokova projekta projekcija financijskih izvjetaja i isplativosti projekta analiza osjetljivosti projekta 47 18. Navedi postupke razrade investicijske studije? Postupak poinje identifikacijom i definicijom projekta. Identifikacija projekta je ustvari odgovor na neki problem ili potrebu koju treba zadovoljiti u drutvu. Identifikacija projekta proizlazi iz jasne definicije ciljeva. ANALIZA MOGUNOSTI

Sljedei korak je analiza mogunosti u kojoj se razmatraju razliite projektne mogunosti kako bi se pronalo optimalno rjeenje koje vodi cilju. OGRANIENJA Prije procjene svakog od scenarija, potrebno je identificirati potencijalna ogranienja vezano na tehnike, upravljake, ekonomske i regulatorne aspekte projekta. USPOREDBA Za svaki scenarij radi se pojednostavljena analiza trokova i koristi fokusirana samo na kljune financijske i ekonomske parametre, s grubom procjenom podataka 48 LITERATURA www.wikipedia.com www.google.com

www.flickr.com www.kagor.hr www.poslovniforum.hr www.redea.com www.hbor.hr Skripta zapisi s predavanja 2012-12. FGAG Split 2014. Planiranje graditeljskih investicija 49 HVALA NA PANJI ! 50

Recently Viewed Presentations

 • Excellent New K-5 Titles Summer Reading Institute July

  Excellent New K-5 Titles Summer Reading Institute July

  Excellent New K-5 Titles Summer Reading Institute July 15th, 2008 Kristen Majkut, Librarian Schenectady CSD These titles target specific K-5 ELA skills: Making Connections: Text to Text Text to World Text to Self Inferring: Background Knowledge + Text clues =...
 • Introduction to Drama

  Introduction to Drama

  Monologues, soliloquies, and asides are dramatic techniques that provide direct insight into motives, attitudes, and overall tone. These techniques function like a fictional narrator. Romeo and Juliet is….
 • DTV2001: Services, adoption, investment and policy issues arising

  DTV2001: Services, adoption, investment and policy issues arising

  DTV2001: Services, adoption, investment and policy issues arising from the first year of digital television in Australia Joanne Jacobs Monash University
 • Absorbance of Electromagnetic Radiation

  Absorbance of Electromagnetic Radiation

  Electromagnetic radiation and electromagnetic spectrum Absorption of light Beer's law Limitation of Beer's law Absorption of light by molecules ... the concentration of analyte in a series of standard solutions should be a straight line with an intercept of 0...
 • GCSE Humanities - WJEC

  GCSE Humanities - WJEC

  GCSE Humanities. Feedback from exams of summer 2012. Unit 1 - Successes. ... The use of examples and case studies was very rare, even in the 8 mark questions. ... on the USA paper it was the methods of the...
 • FIVE RIVERS METROPARKS Jeremy Barkley Samantha Conner 2018-2019

  FIVE RIVERS METROPARKS Jeremy Barkley Samantha Conner 2018-2019

  Transition into large map of parks. Green locations - park sites -- GSY and community gardens connect these sites. wildlife pollinators / habitats . Wildlife corridor . Perhaps point there location out on map and show surround parks - one...
 • Four Ways to Build Resilience Jonathan A. Beitner,

  Four Ways to Build Resilience Jonathan A. Beitner,

  Program Roadmap. What is Well-Being? What is Resilience? Why is it Important? Four Ways to Build Resilience: Positivity, Cognitive Reframing, Mindfulness, Self-Compassion
 • Épidémiologie des cancers

  Épidémiologie des cancers

  Epidémiologie du cancer du sein Le plus fréquent des cancers de la femme 54 000 nouveaux cas en 2015 (estimation) 11 600 décès en 2012 (18% des décès par cancer)