Gweledigaeth ac athroniaeth Mae gwyddoniaeth a thechnoleg yn

Gweledigaeth ac athroniaeth Mae gwyddoniaeth a thechnoleg yn gysylltiedig ou hanfod, ac maer maes yn cynnwys dylunio a thechnoleg, peirianneg, cyfrifiadureg, bioleg, cemeg a ffiseg. Mae Gwyddoniaeth a Thechnoleg yn gofyn am gael fframwaith cydlynol ar gyfer dysgu ar draws y meysydd traddodiadol, gan adlewyrchu anghenion y byd go iawn. Mae cysyniadau sylfaenol gwyddoniaeth a meddwl cyfrifiadurol yn galluogi cynnydd technolegol. Mae Gwyddoniaeth a Thechnoleg yn cefnogi cynnydd o fewn ac ar draws arbenigeddau pynciol ac yn paratoi dysgwyr i ddefnyddio gwyddoniaeth a thechnoleg yn eu bywyd bob dydd.

Y sail resymegol dros newid Mae ffiniau gwyddoniaeth a thechnoleg yn newid yn barhaus. Rheidrwydd economaidd cyfleoedd anferth i ddysgwyr. Mae angen i ddysgwyr ymateb i heriau a chydio yng nghyfleoedd yr unfed ganrif ar hugain, beth bynnag fou dewis o ran gyrfa. Nid ywr gwaith presennol o baratoi dysgwyr yn ddigonol i ddiwallur anghenion. Mae angen gwybodaeth a sgiliau y cwbl wediu rhoi mewn cyd-destun drwy brofiadau. Mae angen pobl syn creu technoleg ac yn ei ddefnyddio i greu, yn hytrach na defnyddwyr cymwys yn unig dyma pam mae angen dealltwriaeth gysyniadol o gyfrifiannu.

Sut maen wahanol? Mae cyfrifiannu yn elfen newydd ar gyfer 3 hyd 16 oed. Dulliau addysgu drwy dywys, syn cael eu harwain gan ddysgwyr, a dysgu thematig. Gwell cydbwysedd rhwng caffael gwybodaeth a datblygu sgiliau drwy ddefnyddio profiadau dysgu yn y byd go iawn. Maen debygol y bydd gofyn defnyddio dulliau amlddisgyblaethol. Proses bontio syn fwy esmwyth gyda gwell eglurdeb o ran yr hyn sydd wedii ddysgun barod ac ynghylch y camau nesaf. Dysgu yn yr awyr agored i gyfoethogir profiad dysgu. Pwyslais ar effaith gwyddoniaeth a thechnoleg ar fywydau

dysgwyr ac ar yr amgylchedd. Yr Hyn syn Bwysig mewn Gwyddoniaeth a Thechnoleg Bod yn chwilfrydig a chwilio am atebion yn helpu i wella ein dealltwriaeth or byd naturiol ac yn hwyluso cynnydd cymdeithas. Mae meddylfryd dylunio a pheirianneg yn ymdrechion technegol a chreadigol, au bwriad yw diwallu anghenion a dymuniadau cymdeithas. Maer byd on cwmpas yn llawn pethau byw syn dibynnu ar ei gilydd i oroesi. Deall natur atomig mater ar modd y maen llywior byd. Mae grymoedd ac egni yn pennu strwythur a deinamig y

bydysawd. Mae cyfrifiant yn cymhwyso algorithmau at ddata er mwyn datrys problemau go iawn. Sut y gwnaethom ni gyrraedd yma? Dull gweithredu Gweithio ac ymchwilio ar y cyd i greu a threialu gwahanol syniadau; cael llawer o gyngor arbenigol. Bu arbrofi gyda dull thematig yn defnyddio pynciau traddodiadol mewn pum datganiad bras or hyn syn bwysig yn cyfyngu ar gynnydd a chyfleoedd i arbenigo yn nes ymlaen. Maer dull y cytunwyd arnon seiliedig ar egwyddorion o Big Ideas in Science.

Y canlyniad y cytunwyd arno yw chwe datganiad or hyn syn bwysig syn gydgysylltiedig ac syn fwy hygyrch i bob athro, gan hwyluso dysgu chwmpas eang a dysgu arbenigol. Tystiolaeth a chyfraniad gan arbenigwyr Mae tystiolaeth a chyfraniad arbenigwyr mewn meysydd penodol yn cynnwys y canlynol. Ymarferwyr: Arloeswyr ar rhai sydd ddim yn arloeswyr, ymgynghorwyr consortia rhanbarthol, addysg bellach. Syniadau Mawr Gwyddoniaeth ac egwyddorion cynnydd: yr Athro Wynne Harlen. Syniadau Mawr Dylunio a Thechnoleg: Dr David Barlex a Torben

Steeg. Cysyniadau cyfrifiadurol: yr Athro Crick, yr Athro Moller Prifysgol Abertawe. Gwyddoniaeth a Thechnoleg yng Nghymru: yr Athro Tucker/Cymdeithas Ddysgedig Cymru. Tystiolaeth a chyfraniad gan arbenigwyr Mae tystiolaeth a chyfraniadau arbenigwyr mewn meysydd penodol yn cynnwys y canlynol. Cwricwla rhyngwladol a ystyriwyd: Estonia, yr Almaen, Awstralia, Seland Newydd, UDA, Columbia Brydeinig, Singapr, Ontario, y Ffindir a'r Alban.

Cyngor a chyfraniadau arbenigwyr: y Sefydliad Ffiseg, y Gymdeithas Gemeg Frenhinol, y Gymdeithas Fioleg Frenhinol, Wellcome Trust, DATA, Estyn, sefydliadau addysg uwch (Met Caerdydd, Caerdydd, Abertawe, Bangor, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Glasgow, Stirling, Aberdeen), Engineering UK, Cymwysterau Cymru. Ystyriaethau i ysgolion Sut bydd eich arweinwyr, eich ymarferwyr ach rhwydweithiaun gallu paratoi ar gyfer y cyfnod nesaf o gyd-greu a rhoi adborth ystyrlon? Beth, os o gwbl, ywr goblygiadau o ran adnoddau (cenedlaethol a lleol)?

Sut y gallwch chi ddefnyddio dull ysgol gyfan a/neu rhyng-adrannol i sicrhau bod pawb yn: gwybod am y cwricwlwm newydd? deall sut i gyflwynor cwricwlwm newydd? Ystyriaethau i ysgolion Cynradd: gallair disgwyliadau ar gyfer dysgu yn y maes dysgu a phrofiad hwn beri pryder i rai staff i ddechrau. Sut y byddwch yn lliniarur pryderon hyn? A fydd angen dysgu proffesiynol penodol? Uwchradd: disgwyliad y bydd dysgwyr yn cael mynediad at athrawon syn arbenigwyr pwnc wrth iddynt symud ymlaen. Sut y byddwch chin hwyluso hyn yn eich ysgol chi?

Ystyriwch ehangder y maes dysgu a phrofiad hwn a sut y byddwch chin rheolir elfen gyfrifiant newydd. Beth sydd ei angen i sicrhau ei fod yn llwyddiant? Beth ywr goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer eich ysgol chi syn deillio or maes dysgu a phrofiad penodol hwn?

Recently Viewed Presentations

 • People and Ideas on the Move, 3500 B.C.

  People and Ideas on the Move, 3500 B.C.

  What important contributions did the Aryan invaders make to the culture and way of life in India? THINK ABOUT Section Indo-European Migrations 1 1 Assessment • roles in society • religion • literature ANSWER continued . . . • Roles...
 • "Two Exceptional Events Concerning Ozone and Particle ...

  "Two Exceptional Events Concerning Ozone and Particle ...

  This helps validate surface and low-level observations. Difficult to forecast, however, due to short duration and lack of upper air data. In fire/smoke activity, other meteorological factors could have contributed to enhanced particle pollution levels, such as approaching frontal systems...
 • Opportunities in Albridge Steve Schreiber Opportunities in Albridge

  Opportunities in Albridge Steve Schreiber Opportunities in Albridge

  Batch jobs. External links. ... Why batch jobs? Advantage of email. Client receives the report on the run date. Advantage of print. Control. Can do more prep in advance of the meeting without fielding many calls at one time. Thank...
 • CS206 --- Electronic Commerce

  CS206 --- Electronic Commerce

  Instructor: Jinze Liu Fall 2008 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 6 * * * * * * 7 * * 7...
 • Weather and Climate - Ning

  Weather and Climate - Ning

  Weather and Climate. Please ensure that you have the glossary sheet each lesson and that you add to it when necessary. Learning objectives: Major Climatic Controls. Know the structure of the atmosphere and its heat budget. Understand atmospheric circulation and...
 • Domino's Pizza - NYU

  Domino's Pizza - NYU

  Market Types Awareness Slow, Standard Motivation Relative Size or Fast Cycle Likelihood of Attack Capability First Mover Incentives Speed Competitive Innovation Outcomes Likelihood of Response Sustained Quality Type of Competitive Competitive Competitor Analysis Action Advantage Actor's Reputation Temporary Dependence on...
 • Beni Culturali e Spettacolo - people.unica.it

  Beni Culturali e Spettacolo - people.unica.it

  Beni Culturali e Spettacolo. Università degli Studi di Cagliari. Lingua Inglese 1. Based on: Gerald Nelson, ... laser light amplification by stimulated emission of radiation. ... cheque check. jewellery jewelry. kerb curb. manoeuvre maneuver. mould mold.
 • 2018-2019 ABOUT NEW JERSEY FCCLA DESCRIPTION: Family, Career

  2018-2019 ABOUT NEW JERSEY FCCLA DESCRIPTION: Family, Career

  Challenge Events Culinary Chicken Fabrication Culinary Food Art Culinary Knife Skills Fashion Sketch FCCLA Creed Speaking & Interpretation CLUSTER MEETING EVENTS NEW JERSEY SPRING EVENTS: Art of Garde Manger Bread Basics Cake Decorating Fashion Runway FCCLA Speaks Hospitality 101 Lessons...