İnternet Ortaminda Yapilan Yayinlarin Düzenlenmesi̇ Ve Bu ...

NTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DZENLENMES VE BU YAYINLAR YOLUYLA LENEN SULARLA MCADELE EDLMES HAKKINDA KANUN VE LGL MEVZUAT NTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DZENLENMES VE BU YAYINLAR YOLUYLA LENEN SULARLA MCADELE EDLMES HAKKINDA KANUN Kanun Numaras : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yaymland R.Gazete : Tarih : 23/5/2007 Say : 26530 Yaymland Dstur : Tertip : 5 Cilt : 46 Sayfa: 1 Av.zgr Eralp www.ozgureralp.av.tr 01/31/2020 Ama ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kanunun ama ve kapsam; ierik salayc, yer salayc, eriim salayc ve toplu kullanm salayclarn ykmllk ve sorumluluklar ile internet ortamnda ilenen belirli sularla ierik, yer ve eriim salayclar zerinden mcadeleye ilikin esas ve uslleri dzenlemektir. 2 Av.zgr Eralp www.ozgureralp.av.tr 01/31/2020 Tanmlar MADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulamasnda; a) Bakanlk: Ulatrma Bakanln,

b) Bakanlk: Kurum bnyesinde bulunan Telekomnikasyon letiim Bakanln, c) Bakan: Telekomnikasyon letiim Bakann, ) Bilgi: Verilerin anlam kazanm biimini, d) Eriim: Bir internet ortamna balanarak kullanm olana kazanlmasn, e) Eriim salayc: Kullanclarna internet ortamna eriim olana salayan her trl gerek veya tzel kiileri, f) erik salayc: nternet ortam zerinden kullanclara sunulan her trl bilgi veya veriyi reten, deitiren ve salayan gerek veya tzel kiileri, g) nternet ortam: Haberleme ile kiisel veya kurumsal bilgisayar sistemleri dnda kalan ve kamuya ak olan internet zerinde oluturulan ortam, ) nternet ortamnda yaplan yayn: nternet ortamnda yer alan ve ieriine belirsiz sayda kiilerin ulaabilecei verileri, h) zleme: nternet ortamndaki verilere etki etmeksizin bilgi ve verilerin takip edilmesini, ) Kurum: Telekomnikasyon Kurumunu,

i) Toplu kullanm salayc: Kiilere belli bir yerde ve belli bir sre internet ortam kullanm olana salayan, j) Trafik bilgisi: nternet ortamnda gerekletirilen her trl eriime ilikin olarak taraflar, zaman, sre, yararlanlan hizmetin tr, aktarlan veri miktar ve balant noktalar gibi deerleri, k) Veri: Bilgisayar tarafndan zerinde ilem yaplabilen her trl deeri, l) Yayn: nternet ortamnda yaplan yayn, m) Yer salayc: Hizmet ve ierikleri barndran sistemleri salayan veya ileten gerek veya tzel kiileri, ifade eder. 3 Av.zgr Eralp www.ozgureralp.av.tr 01/31/2020

Bilgilendirme ykmll MADDE 3- (1) erik, yer ve eriim salayclar, ynetmelikle belirlenen esas ve usller erevesinde tantc bilgilerini kendilerine ait internet ortamnda kullanclarn ulaabilecei ekilde ve gncel olarak bulundurmakla ykmldr. (2) Yukardaki fkrada belirtilen ykmll yerine getirmeyen ierik, yer veya eriim salaycsna Bakanlk tarafndan ikibin Yeni Trk Lirasndan onbin Yeni Trk Lirasna kadar idar para cezas verilir. 4 Av.zgr Eralp www.ozgureralp.av.tr 01/31/2020

erik salaycnn sorumluluu MADDE 4- (1) erik salayc, internet ortamnda kullanma sunduu her trl ierikten sorumludur. (2) erik salayc, balant salad bakasna ait ierikten sorumlu deildir. Ancak, sunu biiminden, balant salad ierii benimsedii ve kullancnn sz konusu ierie ulamasn amalad aka belli ise genel hkmlere gre sorumludur. 5 Av.zgr Eralp www.ozgureralp.av.tr 01/31/2020 Yer salaycnn ykmllkleri MADDE 5- (1) Yer salayc, yer salad ierii kontrol etmek veya hukuka

aykr bir faaliyetin sz konusu olup olmadn aratrmakla ykml deildir. (2) Yer salayc, yer salad hukuka aykr ierikten, ceza sorumluluu ile ilgili hkmler sakl kalmak kaydyla, bu Kanunun 8 inci ve 9 uncu maddelerine gre haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak imkn bulunduu lde hukuka aykr ierii yayndan kaldrmakla ykmldr. 6 Av.zgr Eralp www.ozgureralp.av.tr 01/31/2020 Eriim salaycnn ykmllkleri MADDE 6- (1) Eriim salayc;

a) Herhangi bir kullancsnn yaynlad hukuka aykr ierikten, bu Kanun hkmlerine uygun olarak haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak engelleme imkn bulunduu lde eriimi engellemekle, b) Salad hizmetlere ilikin, ynetmelikte belirtilen trafik bilgilerini alt aydan az ve iki yldan fazla olmamak zere ynetmelikte belirlenecek sre kadar saklamakla ve bu bilgilerin doruluunu, btnln ve gizliliini salamakla, c) Faaliyetine son verecei tarihten en az ay nce durumu Kuruma, ierik salayclarna ve mterilerine bildirmek ve trafik bilgilerine ilikin kaytlar ynetmelikte belirtilen esas ve usllere uygun olarak Kuruma teslim etmekle, ykmldr. (2) Eriim salayc, kendisi araclyla eriilen bilgilerin ieriklerinin hukuka aykr olup olmadklarn ve sorumluluu gerektirip gerektirmediini kontrol etmekle ykml deildir. (3) Birinci fkrann (b) ve (c) bentlerinde yer alan ykmllklerden birini yerine getirmeyen eriim salaycsna Bakanlk tarafndan onbin Yeni Trk Lirasndan ellibin Yeni Trk Lirasna kadar idar para cezas verilir.

7 Av.zgr Eralp www.ozgureralp.av.tr 01/31/2020 Toplu kullanm salayclarn ykmllkleri MADDE 7 (1) Ticar amala toplu kullanm salayclar, mahall mlk amirden izin belgesi almakla ykmldr. zne ilikin bilgiler otuz gn iinde mahall mlk amir tarafndan Kuruma bildirilir. Bunlarn denetimi mahall mlk amirler tarafndan yaplr. zin belgesinin verilmesine ve denetime ilikin esas ve usller, ynetmelikle dzenlenir. (2) Ticar amala olup olmadna baklmakszn btn toplu kullanm salayclar, konusu su oluturan ieriklere eriimi nleyici tedbirleri almakla ykmldr. (3) Birinci fkrada belirtilen ykmlle aykr hareket

eden kiiye mahall mlk amir tarafndan bin Yeni Trk Lirasndan onbebin Yeni Trk Lirasna kadar idar para cezas verilir. 8 Av.zgr Eralp www.ozgureralp.av.tr 01/31/2020 Eriimin engellenmesi karar ve yerine getirilmesi MADDE 8 (1) nternet ortamnda yaplan ve ierii aadaki sular oluturduu hususunda yeterli phe sebebi bulunan yaynlarla ilgili olarak eriimin engellenmesine karar verilir: a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayl Trk Ceza Kanununda yer alan; 1) ntihara ynlendirme (madde 84), 2) ocuklarn cinsel istismar (madde 103, birinci fkra), 3) Uyuturucu veya uyarc madde kullanlmasn kolaylatrma (madde 190), 4) Salk iin tehlikeli madde temini (madde 194), 5) Mstehcenlik (madde 226), 6) Fuhu (madde 227), 7) Kumar oynanmas iin yer ve imkn salama (madde 228), sular. b) 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayl Atatrk Aleyhine lenen Sular Hakknda Kanunda yer alan sular.

(2) Eriimin engellenmesi karar, soruturma evresinde hkim, kovuturma evresinde ise mahkeme tarafndan verilir. Soruturma evresinde, gecikmesinde saknca bulunan hallerde Cumhuriyet savcs tarafndan da eriimin engellenmesine karar verilebilir. Bu durumda Cumhuriyet savcs kararn yirmidrt saat iinde hkimin onayna sunar ve hkim, kararn en ge yirmidrt saat iinde verir. Bu sre iinde kararn onaylanmamas halinde tedbir, Cumhuriyet savcs tarafndan derhal kaldrlr. Koruma tedbiri olarak verilen eriimin engellenmesine ilikin karara 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayl Ceza Muhakemesi Kanunu hkmlerine gre itiraz edilebilir. (3) Hkim, mahkeme veya Cumhuriyet savcs tarafndan verilen eriimin engellenmesi kararnn birer rnei, gerei yaplmak zere Bakanla gnderilir. (4) erii birinci fkrada belirtilen sular oluturan yaynlarn ierik veya yer salaycsnn yurt dnda bulunmas halinde veya ierik veya yer salaycs yurt iinde bulunsa bile, ierii birinci fkrann (a) bendinin (2) ve (5) numaral alt bentlerinde yazl sular oluturan yaynlara ilikin olarak eriimin engellenmesi karar resen Bakanlk tarafndan verilir. Bu karar, eriim salaycsna bildirilerek gereinin yerine getirilmesi istenir. (5) Eriimin engellenmesi kararnn gerei, derhal ve en ge kararn bildirilmesi anndan itibaren yirmidrt saat iinde yerine getirilir. (6) Bakanlk tarafndan verilen eriimin engellenmesi kararnn konusunu oluturan yayn yapanlarn kimliklerinin belirlenmesi halinde, Bakanlk tarafndan, Cumhuriyet basavclna su duyurusunda bulunulur. (7) Soruturma sonucunda kovuturmaya yer olmad karar verilmesi halinde, eriimin engellenmesi karar kendiliinden hkmsz kalr. Bu durumda Cumhuriyet savcs, kovuturmaya yer olmad kararnn bir rneini Bakanla gnderir. (8) Kovuturma evresinde beraat karar verilmesi halinde, eriimin engellenmesi karar kendiliinden hkmsz kalr. Bu durumda mahkemece beraat kararnn bir rnei Bakanla gnderilir. (9) Konusu birinci fkrada saylan sular oluturan ieriin yayndan karlmas halinde; eriimin engellenmesi karar, soruturma evresinde Cumhuriyet savcs, kovuturma evresinde mahkeme tarafndan kaldrlr. (10) Koruma tedbiri olarak verilen eriimin engellenmesi kararnn gereini yerine getirmeyen yer veya eriim salayclarnn sorumlular, fiil daha ar cezay gerektiren baka bir su oluturmad takdirde, alt aydan iki yla kadar hapis cezas ile cezalandrlr. (11) dar tedbir olarak verilen eriimin engellenmesi kararnn yerine getirilmemesi halinde, Bakanlk tarafndan eriim salaycsna, onbin Yeni Trk Lirasndan yzbin Yeni Trk Lirasna kadar idar para cezas verilir. dar para cezasnn verildii andan itibaren yirmidrt saat iinde kararn yerine getirilmemesi halinde ise Bakanln talebi zerine Kurum tarafndan yetkilendirmenin iptaline karar verilebilir.

(12) Bu Kanunda tanmlanan kabahatler dolaysyla Bakanlk veya Kurum tarafndan verilen idar para cezalarna ilikin kararlara kar, 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayl dar Yarglama Usul Kanunu hkmlerine gre kanun yoluna bavurulabilir. (13) (Ek: 5/11/2008-5809/67 md.) lemlerin yrtlmesi iin Bakanla gnderilen hakim ve mahkeme kararlarna 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayl Ceza Muhakemesi Kanunu hkmlerine gre Bakanlka itiraz edilebilir. 9 Av.zgr Eralp www.ozgureralp.av.tr 01/31/2020 eriin yayndan karlmas ve cevap hakk MADDE 9 (1) erik nedeniyle haklar ihll edildiini iddia eden kii, ierik salaycsna, buna ulaamamas halinde yer salaycsna bavurarak kendisine ilikin ieriin yayndan karlmasn ve yayndaki kapsamndan fazla olmamak zere hazrlad cevab bir hafta sreyle internet ortamnda yaymlanmasn isteyebilir. erik veya yer salayc kendisine ulat tarihten itibaren iki gn iinde, talebi yerine getirir. Bu sre zarfnda talep yerine getirilmedii takdirde reddedilmi saylr. (2) Talebin reddedilmi saylmas halinde, kii onbe gn iinde yerleim yeri sulh ceza mahkemesine bavurarak, ieriin yayndan karlmasna ve yayndaki kapsamndan fazla olmamak zere hazrlad cevabn bir hafta sreyle internet ortamnda yaymlanmasna karar verilmesini isteyebilir. Sulh ceza hkimi bu talebi

gn iinde duruma yapmakszn karara balar. Sulh ceza hkiminin kararna kar Ceza Muhakemesi Kanunu hkmlerine gre itiraz yoluna gidilebilir. (3) Sulh ceza hkiminin kesinleen kararnn, birinci fkraya gre yaplan bavuruyu yerine getirmeyen ierik veya yer salaycsna tebliinden itibaren iki gn iinde ierik yayndan karlarak hazrlanan cevabn yaymlanmasna balanr. (4) Sulh ceza hkiminin kararn bu maddede belirtilen artlara uygun olarak ve sresinde yerine getirmeyen sorumlu kii, alt aydan iki yla kadar hapis cezas ile cezalandrlr. erik veya yer salaycnn tzel kii olmas halinde, bu fkra hkm yayn sorumlusu hakknda uygulanr. 10 Av.zgr Eralp www.ozgureralp.av.tr 01/31/2020 eriin yayndan karlmas ve cevap hakk MADDE 10 (1) erik nedeniyle haklar ihll edildiini iddia eden kii, ierik salaycya, buna ulaamamas halinde yer salaycya, internet ortamndan veya bizzat bavurarak, kendisine ilikin ieriin yayndan karlmasn ve yayndaki kapsamndan fazla olmamak zere hazrlad cevabn bir hafta

sreyle internet ortamnda yaymlanmasn isteyebilir. erik veya yer salayc, kendisine ulat tarihten itibaren iki gn iinde talebi yerine getirir. Bu sre zarfnda talep yerine getirilmedii takdirde reddedilmi saylr. (2) Talebin reddedilmi saylmas halinde, kii onbe gn iinde yerleim yeri sulh ceza mahkemesine bavurarak, ieriin yayndan karlmasna ve yayndaki kapsamndan fazla olmamak zere, hazrlad cevabn bir hafta sreyle internet ortamnda yaymlanmasna karar verilmesini isteyebilir. Sulh ceza hkimi bu talebi gn iinde duruma yapmakszn karara balar. Sulh ceza hkiminin kararna kar 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayl Ceza Muhakemesi Kanunu hkmlerine gre itiraz yoluna gidilebilir. (3) Sulh ceza hkiminin kesinleen kararnn, birinci fkraya gre yaplan bavuruyu yerine getirmeyen ierik salaycya veya yer salaycya tebliinden itibaren iki gn iinde, ierik yayndan karlarak hazrlanan cevabn yaymlanmasna, kullanclarn ana sayfadan dorudan ulaabilecei ekilde ve tekzip bal altnda balanr. 11 Av.zgr Eralp www.ozgureralp.av.tr 01/31/2020 Cezai yaptrm

MADDE 11 (1) Sulh ceza hkiminin kararn, 10 uncu maddede belirtilen artlara uygun olarak ve sresinde yerine getirmeyen sorumlu kii, alt aydan iki yla kadar hapis cezas ile cezalandrlr. erik veya yer salaycnn tzel kii olmas halinde, bu fkra hkm yayn sorumlusu hakknda uygulanr. 12 Av.zgr Eralp www.ozgureralp.av.tr 01/31/2020 Eriimin engellenmesi kararnn konusunu oluturan sular MADDE 12 (1) nternet ortamnda yaplan ve ierii aadaki sular oluturduu hususunda yeterli phe sebebi bulunan yaynlarla ilgili olarak eriimin engellenmesine karar verilir: a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayl Trk Ceza Kanununda yer alan; 1) ntihara ynlendirme (madde 84),

2) ocuklarn cinsel istismar (madde 103, birinci fkra), 3) Uyuturucu veya uyarc madde kullanlmasn kolaylatrma (madde 190), 4) Salk iin tehlikeli madde temini (madde 194), 5) Mstehcenlik (madde 226), 6) Fuhu (madde 227), 7) Kumar oynanmas iin yer ve imkn salama (madde 228), sular. b) 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayl Atatrk Aleyhine lenen Sular Hakknda Kanunda yer alan sular. 13 Av.zgr Eralp www.ozgureralp.av.tr 01/31/2020 dari tedbir olarak eriimin engellenmesi karar MADDE 14 (1) erii 12 nci maddede belirtilen sular oluturan yaynlarda, ierik salaycnn veya yer salaycnn yurt dnda bulunmas halinde veya ierik salayc veya yer salayc yurt iinde bulunsa bile, ierii Trk Ceza

Kanununun 103 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan ocuklarn cinsel istismar veya ayn Kanunun 226 nc maddesinde yer alan mstehcenlik sularn oluturan yaynlara ilikin olarak eriimin engellenmesine Bakanlka resen karar verilir. Trk Ceza Kanununun 103 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan ocuklarn cinsel istismar veya ayn Kanunun 226 nc maddesinde yer alan mstehcenlik sularn oluturan yaynlara ilikin olarak ierik veya yer salaycnn yurt iinde bulunmas durumunda bu karar, yirmidrt saat iinde hkimin onayna sunulur ve hkim kararn en ge yirmidrt saat iinde verir. Bu sre iinde kararn onaylanmamas halinde tedbir, Bakanlk tarafndan derhal kaldrlr ve eriim salayclara bildirilerek gereinin yerine getirilmesi istenir. (2) Bakanlk tarafndan verilen eriimin engellenmesi kararnn konusunu oluturan yayn yapanlarn kimliklerinin belirlenmesi halinde, Cumhuriyet basavclna su duyurusunda bulunulur. Bakanlk, su duyurusuna esas tekil edecek verilerin elde edilebilmesi iin kamu kurum ve kurulularndan bilgi ve belge talep edebilir. 14 Av.zgr Eralp www.ozgureralp.av.tr 01/31/2020 Eriimin engellenmesi kararnda

belirtilmesi gerekli hususlar MADDE 15 (1) Koruma tedbiri olarak verilen eriimin engellenmesi kararnda; a) Karar veren merciin ad, b) Karar tarihi ile soruturma numaras veya kovuturmaya geilmise mahkeme esas numaras, c) Tedbirin hangi su iin istendii, bu sua ilikin yeterli phe sebeplerinin neler olduu, ) "URL adresi: http://www.abcd.com/abcdefgh.htm" eklinde rneklenen, sua ilikin bilgilerin bulunduu tam web adresi, d) "www.abcd.com" eklinde rneklenen, hakknda tedbir uygulanacak internet yaynlarnn alan ad, e) Hakknda tedbir uygulanacak internet yaynlarnn bulunduu yer salaycya ait IP adresi, f) Alan ad veya IP adresi olarak eriim engelleme yntemi, belirtilir. 15 Av.zgr Eralp www.ozgureralp.av.tr 01/31/2020

Eriimin engellenmesi usul MADDE 16 (1) Ynetmeliin 13 nc maddesi gereince, hkim, mahkeme veya Cumhuriyet savcs tarafndan verilen eriimin engellenmesi karar Bakanla gnderilir. Kararlar, dorudan eriim salayclara gnderilemez. Bakanlk, kararlara ilikin bilgileri gerei derhal yaplmak zere elektronik ortamda eriim salayclara bildirir. (2) Kiiler veya kurumlar tarafndan Bakanln kurduu bilgi ihbar merkezine yaplan ihbarlar, teknik ve hukuki incelemeye alnr. Sz konusu ierikte bu sulardan birisinin olutuu konusunda yeterli phe sebebi tespit edildii takdirde, 14 nc maddeye gre ilem yaplr. Sua ilikin yeterli phe sebebi tespit edilemedii takdirde ilem yaplmaz. (3) 13 nc ve 14 nc maddeler kapsamndaki eriimin engellenmesi kararlarna ilikin bilgiler, Bakanlka ilgili eriim salayclara elektronik ortamda bildirilir ve kararlarn gerei eriim salayclar tarafndan derhal ve en ge kararn bildirilmesi anndan itibaren yirmidrt saat iinde yerine getirilir. 13 nc maddeye gre eriimi engellenen yaynlar, Bakanlk tarafndan hazrlanan ve mevcut sayfa yerine karar veren merciin ad ile karar tarih ve saysn belirten uyar sayfasna ynlendirilir. (4) Eriim salayclar, Bakanlk ile aralarndaki balantdan aktarlacak eriimin engellenmesi kararlarnn, kendi sistemlerinde derhal uygulanabilmesi iin gerekli olan donanm ve yazlm kurarak lazm olan dzenlemeleri yapar. (5) Eriimin engellenmesi karar kapsamnda, eriimin engellenmesi kararna konu olan suun

olutuu konusunda yeterli phe sebebinin tespiti srecinde, eriim engellenmeden nceki yaynn durumu elektronik ortamda Bakanlka arivlenir. (6) Gerektiinde Bakanlk, eriimin engellenmesi kararlarna konu olan ieriin yayndan kaldrlmasn, 7 nci maddenin birinci fkras uyarnca yer salaycdan isteyebilir. 16 Av.zgr Eralp www.ozgureralp.av.tr 01/31/2020 Eriimin engellenmesinin hkmsz kalmas MADDE 17 (1) Soruturma sonucunda kovuturmaya yer olmad karar verilmesi halinde, eriimin engellenmesi karar kendiliinden hkmsz kalr. Bu durumda Cumhuriyet savcs, kovuturmaya yer olmad kararnn bir rneini Bakanla gnderir. Bakanlk, karara ilikin bilgileri gerei derhal yaplmak zere elektronik ortamda eriim salayclara bildirir. (2) Kovuturma evresinde beraat karar verilmesi halinde, eriimin engellenmesi karar kendiliinden hkmsz kalr. Bu

durumda mahkemece beraat kararnn bir rnei Bakanla gnderilir. Bakanlk, karara ilikin bilgileri gerei derhal yaplmak zere elektronik ortamda eriim salayclara bildirir. (3) Bakanlka resen verilen eriimin engellenmesi karar, hkim tarafndan onaylanmad takdirde hkmsz saylr. Bakanlk, karara ilikin bilgileri gerei derhal yaplmak zere elektronik ortamda eriim salayclara bildirir. 17 Av.zgr Eralp www.ozgureralp.av.tr 01/31/2020 Eriimin engellenmesinin kaldrlmas MADDE 18 (1) Konusu bu Ynetmeliin 12 nci maddesinde saylan sular oluturan ieriin yayndan karlmas halinde; eriimin engellenmesi karar, soruturma evresinde Cumhuriyet savcs, kovuturma evresinde mahkeme tarafndan kaldrlr. Bu kararn bir rnei Bakanla gnderilir. Bakanlk, karara ilikin bilgileri gerei derhal yaplmak zere elektronik ortamda eriim salayclara

bildirir. (2) Soruturma evresinde, gecikmesinde saknca bulunan hallerde Cumhuriyet savcs tarafndan da eriimin engellenmesine karar verilebilir. Bu durumda Cumhuriyet savcs kararn yirmidrt saat iinde hkimin onayna sunar ve hkim, kararn en ge yirmidrt saat iinde verir. Bu sre iinde kararn onaylanmamas halinde tedbir, Cumhuriyet savcs tarafndan derhal kaldrlr. Bu kararn bir rnei Bakanla gnderilir. Bakanlk, karara ilikin bilgileri gerei derhal yaplmak zere elektronik ortamda eriim salayclara bildirir. 18 Av.zgr Eralp www.ozgureralp.av.tr 01/31/2020 dari ve cezai yaptrmlar MADDE 19 (1) dar tedbir olarak verilen eriimin engellenmesi kararnn Bakanlka bildirilmesinden itibaren yirmidrt saat iinde yerine getirilmemesi halinde, Bakanlk tarafndan eriim salaycsna, onbin Yeni Trk Lirasndan yzbin Yeni Trk Lirasna

kadar idar para cezas verilir. dar para cezasnn verildii andan itibaren yirmidrt saat iinde kararn yerine getirilmemesi halinde ise Bakanln talebi zerine Kurum tarafndan faaliyet belgesinin iptaline karar verilebilir. (2) Soruturma evresinde hkim, kovuturma evresinde ise mahkeme; soruturma evresinde gecikmesinde saknca bulunan hallerde Cumhuriyet savcs tarafndan koruma tedbiri olarak verilen eriimin engellenmesi kararnn gereini Bakanlka bildirilmesinden itibaren yirmidrt saat iinde yerine getirmeyen yer veya eriim salayclarnn sorumlular, fiil daha ar cezay gerektiren baka bir su oluturmad takdirde, alt aydan iki yla kadar hapis cezas ile cezalandrlr. 19 Av.zgr Eralp www.ozgureralp.av.tr 01/31/2020 Kanun yolu MADDE 20 (1) Bu Ynetmelikte tanmlanan kabahatler dolaysyla Bakanlk veya Kurum tarafndan verilen idar para cezalarna ilikin kararlara kar, 6/1/1982

tarihli ve 2577 sayl dar Yarglama Usul Kanunu hkmlerine gre kanun yoluna bavurulabilir. 20 Av.zgr Eralp www.ozgureralp.av.tr 01/31/2020 30/11/2007 tarihli 26716 sayl Resmi Gazetede yaymlanan nternet Ortamnda Yaplan Yaynlarn Dzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik 21 Av.zgr Eralp www.ozgureralp.av.tr 01/31/2020 01/11/2007 tarih ve 26687 sayl Resmi

Gazetede yaymlanan nternet Toplu Kullanm Salayclar Hakknda Ynetmelik 22 Av.zgr Eralp www.ozgureralp.av.tr 01/31/2020 nternet toplu kullanm salayclarnn ykmllkleri MADDE 4 (1) nternet toplu kullanm salayclarnn ykmllkleri unlardr: a) Konusu su oluturan ieriklere eriimi nleyici tedbirleri almak. b) IP Datm Loglarn elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmek. 23

Av.zgr Eralp www.ozgureralp.av.tr 01/31/2020 Ticari amala internet toplu kullanm salayclarnn ykmllkleri MADDE 5 (1) Ticar amala internet toplu kullanm salayclarnn ykmllkleri unlardr: a) Mlki idare amirinden izin belgesi almak. b) Konusu su oluturan ieriklere eriimi nleyici tedbirleri almak. c) Bakanlk tarafndan onaylanan ierik filtreleme yazlmn kullanmak. ) Eriim salayclardan sabit IP almak ve kullanmak. d) IP Datm Loglarn elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmek. e) Bakanlk tarafndan verilen yazlm ile, (d) bendi gereince kaydedilen bilgileri ve bu bilgilerin doruluunu, btnln ve gizliliini teyit eden deeri kendi sistemlerine gnlk olarak kaydetmek ve bu verileri bir yl sre ile saklamak. *** TANIMLAR - l) Ticari amala internet toplu kullanm salayc: nternet salonu ve benzeri umuma ak yerlerde belirli bir cret karl internet toplu kullanm salaycl hizmeti veren veya bununla beraber bilgisayarlarda bilgi

ve beceri artrc veya zek gelitirici nitelikteki oyunlarn oynatlmasna imkn salayan gerek ve tzel kiileri, 24 Av.zgr Eralp www.ozgureralp.av.tr 01/31/2020 dari para cezalar MADDE 11 (1) 5 inci maddedeki ykmllklere aykr hareket ettii belirlenen ticari amala internet toplu kullanm salayclara, mlki idare amiri tarafndan bin Yeni Trk Lirasndan onbebin Yeni Trk Lirasna kadar idar para cezas verilir. (2) 9 uncu maddede belirtilen kurallara uymayanlara, mlki idare amiri tarafndan 2559 sayl Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 6 nc maddesinin birinci fkrasnn (d) bendi uyarnca idari para cezas verilir. (3) dari para cezalar, 5326 sayl Kabahatler Kanununda belirtilen usul ve esaslara gre uygulanr.

25 Av.zgr Eralp www.ozgureralp.av.tr 01/31/2020 24/10/2007 tarihli ve 26680 sayl Resmi Gazetede yaymlanan Telekomnikasyon Kurumu Tarafndan Eriim Salayclara ve Yer Salayclara Faaliyet Belgesi Verilmesine likin Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik 26 Av.zgr Eralp www.ozgureralp.av.tr 01/31/2020 Faaliyet belgesi MADDE 4 (1) Trkiye Cumhuriyeti snrlar ierisinde eriim salayc olmak isteyen sermaye

irketleri ile yer salayc olarak faaliyet gstermek isteyen gerek veya tzel kiiler, hizmet vermeye balamadan nce Kurum tarafndan dzenlenecek faaliyet belgesini almakla ykmldr. (2) Faaliyet belgesi; eriim salayc faaliyet belgesi ve yer salayc faaliyet belgesi olmak zere iki ekilde dzenlenir. (3) Trkiye Cumhuriyeti snrlar ierisinde, yer salayc faaliyet belgesi almakszn yer salaycl faaliyetinde bulunanlarn internet eriim hizmeti, Bakanlk kararyla ilgili eriim salayc tarafndan durdurulur. 27 Av.zgr Eralp www.ozgureralp.av.tr 01/31/2020 Eriim salaycnn

ykmllkleri MADDE 15 (1) Eriim salayc; a) Herhangi bir kullancsnn yaynlad hukuka aykr ierikten, 5651 sayl Kanun ve ilgili mevzuat hkmlerine gre Bakanlka haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak engelleme imkn bulunduu lde eriimi engellemekle, b) Salad hizmetlere ilikin olarak, Bakanln Kanunla verilen grevlerini yerine getirebilmesi iin; eriim salayc trafik bilgisini bir yl saklamakla, bu bilgilerin doruluunu, btnln oluan verilerin dosya btnlk deerlerini (hash) zaman damgas ile birlikte muhafaza etmek ve gizliliini temin etmekle, Bakanln 5651 sayl Kanunla verilen grevleri yerine getirebilmesi iin yapaca trafik izlemesinde Bakanla gerekli yardm ve destei salamakla, faaliyet belgesinde yer alan Bakanln uygun grd bilgileri talep edildiinde bildirmekle ve ticari amala internet toplu kullanm salayclar iin belirli bir IP bloundan sabit IP adres planlamas yapmakla ve bu bloktan IP adresi vermekle, c) Faaliyetine son verecei tarihten en az ay nce, durumu Kuruma, ierik salayclarna ve mterilerine bildirmekle, Kuruma bildirilen kapanma tarihinden geriye doru bir yllk sredeki trafik bilgilerine ilikin btn kaytlar metin dosyas olarak, log formatlarn aklamalaryla birlikte, abone ktk bilgilerini Bakanla cd, dvd gibi optik medya ortamnda teslim etmekle, ) Faaliyete balamasndan itibaren her ay dzenli olarak, her eriim yntemine ilikin kullanaca eriim numaralarn ve toptan hizmet verdii abonelere ilikin bilgileri Bakanla gndermekle, d) Bakanlk ile aralarndaki balantdan eriimi engellenecek adreslere ilikin gnderilecek bilgileri

kendi sistemlerinde derhal uygulanabilmesi iin, gerekli olan donanm ve yazlm kurarak lazm olan dzenlemeleri yapmakla ykmldr. (2) Eriim salayc, verdii hizmeti kullananlara ilikin bilgilerin bakalar tarafndan elde edilmesini ilgili mevzuatta belirlenen esas ve usullere uygun olarak engeller. (3) Eriim salayc, kendisi araclyla eriilen bilgilerin ieriklerinin hukuka aykr olup olmadklarn ve sorumluluu gerektirip gerektirmediini kontrol etmekle ykml deildir. 28 Av.zgr Eralp www.ozgureralp.av.tr 01/31/2020 Yer salaycnn ykmllkleri MADDE 16 (1) Yer salayc;

a) Yer salad hukuka aykr ierikten, ceza sorumluluu ile ilgili hkmler sakl kalmak kaydyla, 5651 sayl Kanun ve ilgili mevzuat hkmlerine gre Bakanlk, adli makamlar veya haklar ihlal edilen kiiler tarafndan haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak engelleme imkn bulunduu lde hukuka aykr ierii yayndan kaldrmakla, b) Sunucu barndrma hizmeti dhil, dier btn hizmetlerinde (a) bendindeki hkmlere uymakla, c) Yer salayc trafik bilgisini alt ay saklamakla, bu bilgilerin doruluunu, btnln oluan verilerin dosya btnlk deerlerini (hash) zaman damgas ile birlikte saklamak ve gizliliini temin etmekle ykmldr. (2) Yer salayc, yer salad ierii kontrol etmek veya hukuka aykr bir faaliyetin sz konusu olup olmadn aratrmakla ykml deildir. 29 Av.zgr Eralp www.ozgureralp.av.tr

01/31/2020 dari para cezalar MADDE 18 (1) 5651 sayl Kanun gereince, 14 nc maddede belirtilen ykmll yerine getirmeyen eriim salaycya veya yer salaycya Bakanlk tarafndan ikibin Yeni Trk Lirasndan onbin Yeni Trk Lirasna kadar idar para cezas verilir. (2) 15 inci maddenin birinci fkrasnn (b) ve (c) bentlerinde yer alan ykmllklerden birini yerine getirmeyen eriim salaycsna, Bakanlk tarafndan onbin Yeni Trk Lirasndan ellibin Yeni Trk Lirasna kadar idar para cezas verilir. 30 Av.zgr Eralp www.ozgureralp.av.tr

01/31/2020 rnek dahili IP datm loglar 31 Av.zgr Eralp www.ozgureralp.av.tr 01/31/2020 IP LOG MZALAYICI VERSION 3.0 32 Av.zgr Eralp www.ozgureralp.av.tr 01/31/2020 IP LOG MZALAYICI VERSION 3.0

33 Av.zgr Eralp www.ozgureralp.av.tr 01/31/2020 IP LOG MZALAYICI VERSION 3.0 34 Av.zgr Eralp www.ozgureralp.av.tr 01/31/2020 Tanmlar Dahili IP Datm Logu: Ticari amala internet toplu kullanm salayclarnn i alarnda datlan IP adres bilgilerini, kullanma balama ve biti tarih ve saatini ve bu IP adreslerini kullanan bilgisayarlarn tekil a cihaz numarasn (MAC adresi) gsteren bilgilerdir.

Saysal mzalama lemi: IP datm loglarnn btnlnn ve imzalama tarih - zamannn teyit edilmesi amacyla uygulanan ilemdir. Zaman Sunucusu: Gerek zaman bilgisini kaynak saatlerden okuyarak kullanclara datan sunucu bilgisayarlardr. 35 Av.zgr Eralp www.ozgureralp.av.tr 01/31/2020 IP Log mzalayc Program IP Log mzalayc program 01.11.2007 tarihli ve 26687 sayl Resmi Gazete'de yaymlanan nternet Toplu Kullanm Salayclar Hakknda Ynetmelik'in 5 inci maddesi birinci fkrasnn (e) bendine istinaden, (d) bendi gereince, ticari amala internet toplu kullanm salayclarnn elektronik ortamda sistemlerine kaydettikleri dahili IP datm loglarnn doruluunun ve btnlnn teyit edilebilmesi amacyla Telekomnikasyon letiim Bakanl tarafndan hazrlanmtr. Lisans

Bu yazlm "olduu gibi" kullanma sunulmaktadr, programn yanl kullanlmasndan dolay herhangi bir zarara uranlmas veya bilgi kaybedilmesi halinde hukuki ve cezai sorumluluk kullanana aittir. Bu program temel amacndan baka amalar iin kullanlamaz, izinsiz oaltlamaz, deitirilemez ve programa "tersine mhendislik" teknii uygulanamaz. Telif Hakk (C) 2008 Telekomnikasyon letiim Bakanl. 36 Av.zgr Eralp www.ozgureralp.av.tr 01/31/2020 nemli Uyarlar mzalanan dosyalar program tarafndan kopyalanarak tasniflenir. Dosyalarn konulduu yerden silinmesi onlarn kaybolmas anlamna gelmemektedir. Program herhangi bir d etken olmadka imzalad tm dosyalarn kopyasn tutmaktadr. mzalanan i IP datm loglarnn en doru bilgileri iermesini salamak iin, imzalama ileminin iletmenizin mesai bitimine en

yakn saatte yaplmasna dikkat ediniz. mzalama ileminin gerekletiinden emin olmak iin programn verdii uyarlar takip ediniz ve gnlk imza dosyalarnn log dosyalar dizininde olup olmadn kontrol ediniz. mzalama ileminden geen i IP datm loglarnn ve oluturulan imza dosyalarnn silinmemesine ve bozulmamasna dikkat ediniz. Muhtemel sistem arzalar sonucunda bilgi kaybna uramamak iin IP datm loglarn ve imza dosyalarn yedekleyiniz. 37 Av.zgr Eralp www.ozgureralp.av.tr 01/31/2020 Sorgulama ekran 38 Av.zgr Eralp www.ozgureralp.av.tr 01/31/2020

Site bilgileri sorgu sayfas 39 Av.zgr Eralp www.ozgureralp.av.tr 01/31/2020

Recently Viewed Presentations

 • U.s. Antarctic Research Program Aeronomy, Space and ...

  U.s. Antarctic Research Program Aeronomy, Space and ...

  Times New Roman Arial Narrow Verdana new_invest_04 Microsoft Excel Chart Aeronomy, Space Physics, and Astrophysics Program Antarctic Research South Pole Station Aeronomy, Space and Astrophysics Research AMANDA - Antarctic Muon and Neutrino Detector Array IceCube Radio Astronomy (Sub-MM and Infrared)...
 • Proclaim Westminster

  Proclaim Westminster

  Proclaim Westminster The Diocese has been on a journey to respond to the Pope's call of discernment to see how we can in our parishes reflect upon our gifts and discern more deeply how we might best share the good...
 • Purchasing Power Parities: Statistics to Describe the World

  Purchasing Power Parities: Statistics to Describe the World

  The ICP is a global statistical program established in 1968 by the United Nations and University of Pennsylvania to compare GDP and its components using Purchasing Power Parities (PPPs) rather than exchange rates The program provides a platform for statistical...
 • Point of View - Salem State University

  Point of View - Salem State University

  Summary The basic unit of drama is the scene The writer makes choices One of the choice is Point of View, a quality unique to literature The manipulation of POV allows for varying aesthetic effects Final Writing Tips Try writing...
 • Curriculum Mapping

  Curriculum Mapping

  Created K-12 Bible curriculum for Zaire Union schools 2000s - from comparative ed/curriculum to circle.adventist.org NAD-funded and growing disciples inventory as phd research 2010s - AU Religion department - curriculum alignment for program assessment, early bible curriculum work, and adult...
 • Foodweb support for the threatened Delta smelt: Salinity

  Foodweb support for the threatened Delta smelt: Salinity

  We wish to thank Captain David Morgan and David Bell for their assistance aboard R/V Questuary. Special thanks to Ulrika Lidstrom for field collections and cell counts, Al Marchi for water nutrient analyses and Chris Ikeda for assistance with experiments....
 • PASTORAL DA SOBRIEDADE Assemblia Nacional Campina Grande do

  PASTORAL DA SOBRIEDADE Assemblia Nacional Campina Grande do

  PASTORAL DA SOBRIEDADE Assembléia Nacional Campina Grande do Sul, PR - 23/09/2006 Mobilização de recursos para projetos sociais Rogerio Dardeau de Carvalho
 • Chapter 12: The Circulatory System

  Chapter 12: The Circulatory System

  The left ventricle contracts and pushes blood through aortic valve into the aorta. ... The opening of inferior vena cava into right atrium has a valve but the opening of superior vena cava does NOT have a valve. This is...