After studying this chapter, you should be able to:

Kapitulli 2 Bazat e sjelljes se individit. Aftesi, Aftesi, Intelekt, Intelekt, dhe dhe Inteligjenca Inteligjenca Aftesi Kapaciteti i nje individi per te kryer detyrat e ndryshme ne nje pune. Aftesia Intelektuale Kapaciteti per te kryer aktivitete mendore Inteligjenca e perbere Inteligjenca perbehet nga kater nenpjese : njohja, sociale, emocionale, dhe kulturale. 2007 Prentice Hall Inc. All rights reserved. Dimensionet Dimensionet ee

Aftesive Aftesive Intelektuale Intelektuale Numri NumriI Izotesive zotesive Te Tekuptuarit kuptuaritverbal verbal Perceptimi PerceptimiI Ishpejte shpejte Arsyetimi Arsyetimiinduktiv induktiv Arsyetimi Arsyetimideduktiv deduktiv Parashikimi Parashikimihapesinor hapesinor Memoria Memoria

E X H I B I T 21 E X H I B I T 21 2007 Prentice Hall Inc. All rights reserved. Aftesite Aftesite fizike fizike Aftesite fizike Kapaciteti per te kryer detyra qe kerkojne qendrueshmeri, shkathtesi, force dhe karakteristika te ngjashme. 2007 Prentice Hall Inc. All rights reserved. Nente Nente Aftesite Aftesite Fizike Fizike Faktoret Faktoreteeforces forces 1.1.Fuqi

Fuqidinamike dinamike 2.2.Linjat Linjateeforces forces 3.3.Forca Forcastatike statike 4.4.Fuqia Fuqiaeksplozive eksplozive Faktore Faktorete tetjere tjere 7.7.Koordinimi KoordinimiI Itrupit trupit 8.8.Balanca Balanca 9.9.Shkathtesia Shkathtesia 2007 Prentice Hall Inc. All rights reserved.

Faktoret FaktoretFleksibel Fleksibel 5.5.Fleksibiliteti Fleksibilitetihapesinor hapesinor 6.6.Fleksibiliteti FleksibilitetiDinamik Dinamik Source: Adapted from HRMagazine published by the Society for Human Resource Management, Alexandria, VA. E X H I B I T 22 E X H I B I T 22 Lidhja Lidhja Aftesi Aftesi -Pune -Pune

Aftesite e punonjesit 2007 Prentice Hall Inc. All rights reserved. Aftesi-pune Lidhja Aftesite e punes se kerkuara Karakteristikat Karakteristikat Biografike Biografike Karakteristikat biografike Karakteristikat personale simosha, statusi civil , gjinia raca dhe numri i personave ne ngarkimqe jane objektiva te siguruara lehtesisht prej dokumentave personale. 2007 Prentice Hall Inc. All rights reserved.

Te Te mesuarit mesuarit Teorite mbi te mesuarit theksojne: Vleresimin e sjelljes mbi baza objektive, te matshme. Perqendrohemi ne konceptet qe lidhen me zhvillimin, ruajtjen dhe ndryshimin e sjelljes se punonjesve duke perdorur parime qe rrjedhin nga teorite e te mesuarit. Sjelljet e deshirueshme ne pune kontribuojne ne arritjen e objektivave te organizates, e kunderta sjelljet e padeshiruara e pengojne realizimin e tyre. Percaktimi i nje sjelljeje si e deshirueshme apo jo, ceshtje qe varet krejtesisht nga sistemi i vlerave te personit qe ben vleresimin. 2007 Prentice Hall Inc. All rights reserved. Te Te mesuarit mesuarit Kushtet e punes dhe normat e organizates jane bazat me objektive per te percaktuar ne se nje

sjellje eshte e deshirueshme apo jo. Nqs sjellja devijon nga normat e organizates eshte e papelqueshme. Normat jane te vecanta per cdo organizate. Manaxheret efektive perqendrohen ne identifikimin e sjelljeve te dukshme te punonjesit dhe te faktoreve te mjedisit qe ndikojne mbi keto sjellje dhe perpiqen te kontrollojne pikerisht keta faktore te jashtem te mjedisit, per te inflencuar mbi sjelljen e punonjesve. 2007 Prentice Hall Inc. All rights reserved. Te Te mesuarit mesuarit Te mesuarit Cdo ndryshim perkatesisht i vazhdueshem ne shpeshtesine e ndodhjes se nje sjelljeje specifike qe vjen si rezultat i eksperiences. Te Te Mesuarit Mesuarit Perfshin

Perfshinndryshime ndryshime Eshte Eshterelativisht relativishteevazhdueshme vazhdueshme Arrihet Arrihetnepermjet nepermjeteksperiences eksperiences 2007 Prentice Hall Inc. All rights reserved. Teorite Teorite ee te te mesuarit mesuarit Kushtezimi klasik Procesi npm te cilit individet mesojne te lidhin vleren e nje informacioni nga nje stimul neutral me nje stimul i cili ne kushte normale sdo te shkaktonte ate reagim. Konceptet Konceptetkyc

kyc Ndikime Ndikimejo jote tekushtezuara. kushtezuara. Reagime Reagimejo jote tekushtezuara. kushtezuara. Ndikime Ndikimete tekushtezuara. kushtezuara. Reagime Reagime te tekushtezuara. kushtezuara. 2007 Prentice Hall Inc. All rights reserved. Teorite Teorite ee te te mesuarit

mesuarit I mesuari nga stimujte shkakesore Stimul i pakushtezuar 2007 Prentice Hall Inc. All rights reserved. shkakton Pergjigje te natyrshme Teorite Teorite ee te te mesuarit mesuarit Pergjigje e kushtezuar Pavlov Nxites I kushtezuar Ngacmim i pakushtezuar Pergjigje e pakushtezuar

Jargezimi Stimul i pakushtezuar Ushqimi Asnje lloj pergjigje Stimul neutral Tingelli i ziles Ne rastin Ushqimi shoqerohet me Tingellimin e ziles Sjellje konkrete Stimuli i kushtezuar Pergjigje e kushtezuar vetem zilja pa ushqim Jargezim

2007 Prentice Hall Inc. All rights reserved. Kushtezimi Kushtezimi klasik klasik Njerezit kushtezohet shume me teper se tre here Kushtezimi i rendeve te larta mund te shpjegoje se si ndodh te mesuarit tek njerezit dhe si percaktohet sjellja. Te mesuarit mund te transferohet mbi stimuj te tjere te ndryshem nga ai qe kane kushtezues origjinal. Ekzistenca e kushtezimit te rendit te larte tregon se sa e veshtire eshte te gjesh shkakun e sakte te nje sjelljeje te caktuar. Kushtezimi klasik shpjegon vetem sjelljet refleksive Stimul i kushtezuar 2007 Prentice Hall Inc. All rights reserved. Perforcues ne Kushtezimin e rendit te larte

Kushtezimi Kushtezimi klasik klasik ii rendit rendit te te dyte dyte Eksperimenti I ziljes u shoqerua me nje karton te zi Stimuli i kushtezuar Origjinal ZILJA Zilja sherbeu si nje Stimul i pakushtezuar perforcues Stimuli i ri kushtezuar KARTONI I ZI Qente vetem duke pare kartonin e zi Jargezuan Pavlov arriti te realizoje deri ne kushtezimin e rendit te trete. 2007 Prentice Hall Inc. All rights reserved.

Source: The Far Side by Gary Larson 1993 Far Works, Inc. All rights reserved. Used with permission. E X H I B I T 23 E X H I B I T 23 2007 Prentice Hall Inc. All rights reserved. Teorite Teorite ee te te mesuarit mesuarit Kushtezimi operues KO Nje lloj kushti ne te cilin sjellja e lire e deshiruar udheheq ne nje shperblim ose parandalon nje ndeshkim. Pasojat e sjelljes P-S Koncepet KoncepetKyc Kyc Sjellje SjelljeReflexive

Reflexive(e (epamesuar) pamesuar) Sjellje SjelljeeeKushtezuar KushtezuarKO KO(e (emesuar) mesuar) Perforcuese Perforcuese 2007 Prentice Hall Inc. All rights reserved. Teorite Teorite ee te te mesuarit mesuarit SJELLJET PASOJAT INDIVIDI

Punon dhe paguhet Vjen vone ne mesim Merr mungese Hyn ne nje lokal Pi kafe Hyn ne nje kamp sportiv luan Hyn ne nje dyqan veshjesh Blen rroba Shkon ne universitet Merr dije

2007 Prentice Hall Inc. All rights reserved. Teorite Teorite ee te te mesuarit mesuarit Teoria e Te Mesuarit Social Njerezit mund te mesojne nepermjet te vrojtuarit dhe eksperiences direkte dhe duke e imituar kete sjellje. Konceptet KonceptetKyc Kyc Proceset Proceseteevezhgimit vezhgimit Proceset Proceseteeruajtjes ruajtjesne nemendje mendje Proceset Proceseteeriprodhimit

riprodhimitMotorik Motorik Proceset Procesetmbeshtetese mbeshtetese 2007 Prentice Hall Inc. All rights reserved. Teorite Teorite ee te te mesuarit mesuarit Teoria e te mesuarit social integron modelimin, simbolizmin dhe vetekontrollin Faktoret Faktoret qe qenxitin nxitinte temesuarit mesuaritsocial social Pjesemarrja Pjesemarrjaimagjinare imagjinare(modelimi) (modelimi)

AiAiqe qemeson mesonvezhgon vezhgonsjelljen sjelljendhe dhepasojat pasojateesjelljes sjelljestetenje njeindividi individiqe qesherben sherbensisimodel model Vetekontrolli Vetekontrolli Nje Njesjellje sjelljemesohet mesohetdhe dhepse psenuk nukekziston ekzistonndonje

ndonjepresion presioni ijashtem jashtemqe qetatadetyroje detyrojeate ate Veteefikasiteti Veteefikasiteti Ndikim Ndikimne nezgjedhjen zgjedhjeneedetyrave detyravedhe dheobjektivave objektivaveqe qeindividi individii ive vevetes vetes Ndikon Ndikonmbi mbiperpjekjet

perpjekjetqe qedo dotetevere vereindividi individine nedispozicion dispoziciontetearritjes arritjesse serezultateve rezultatevetetepunes punes Ndikon Ndikonmbi mbikembenguljen kembenguljenme metetecilen cilenindividi individiperpiqet perpiqetteterealizoje realizojenje njedetyre detyrekomplekse komplekse 2007 Prentice Hall Inc. All rights reserved.

Teorite Teorite ee te te mesuarit mesuarit Formimi i sjelljes Te riforcosh ne menyre sistematike cdo hap te mevonshem qe te nxitesh nje njeri afer pergjigjes se deshiruar. Konceptet KonceptetKyc Kyc Perforcimet Perforcimetkerkohen kerkohenper perte tendryshuar ndryshuarsjelljen. sjelljen. Disa Disashperblime shperblimejane janeme meefektive

efektivese sete tetjerat. tjerat. Faza Fazaeembeshtetjes mbeshtetjesndikon ndikonne neshpejtesine shpejtesineeete te mesuarit mesuaritdhe dhene nevazhdimesine. vazhdimesine. 2007 Prentice Hall Inc. All rights reserved. Llojet Llojet ee Mbeshtetjes Mbeshtetjes Mbeshtetje Pozitive Te parashikosh nje shperblim per nje sjellje te

deshiruar. Mbeshtetje Negative Te menjanosh nje pasoje te pakendshme kur sjellja e deshiruar ndodh. Ndeshkim Te perdoresh nje kusht jo te deshiruar per te eleminuar nje sjellje te padeshiruar. Zhdukje Te fshehesh mbeshtetjen e nje sjelljeje per te shkaktuar pushimin e saj. 2007 Prentice Hall Inc. All rights reserved. Skedat Skedat ee Perforcimit Perforcimit Perforcimi Lidhja midis shkakut fillestar, nje sjelljeje konkrete dhe pasojes Perforcimi Parimi i vetem me i rendesishem i te mesuarit

2007 Prentice Hall Inc. All rights reserved. Skedat Skedat ee Perforcimit Perforcimit Ligji i efektit Nga disa pergjigje qe dalin ne nje situate te caktuar ato qe shoqerohen ose ndiqen ne menyre te drejtperdrejte nga kenaqesia (perforcimi), ka shume te ngjare te perseriten dhe e kunderta per ato qe shoqerohen nga pakenaqesia shqetesimi dhe ndeshkimi. Pasojat te deshirueshme rrisin forcen e nje pergjigjeje dhe rrisin mundesine qe ajo te perseritet ne te ardhmen Pasojat te padeshirueshme pakesojne forcen e nje pergjigjeje dhe ulin mundesine qe ajo te perseritet ne te ardhmen 2007 Prentice Hall Inc. All rights reserved. Perforcimi Perforcimi negativ negativ dhe dhe pozitiv pozitiv

Ngjarje GJE e deshiruar Ngjarje GJE e padeshiruar PERFORCIM POZITIV Sjellja shtohet MUNGESE Sjellja pakesohet NDESHKIM PERFORCIM NEGATIV Sjellja shtohet Sjellja pakesohet Efekte te perforcimit pozitiv dhe negativ per sjelljen e individit 2007 Prentice Hall Inc. All rights reserved.

Perforcimi Perforcimi pozitiv pozitiv Pasoje e pelqyeshme per nje sjellje te deshirueshme Nqs punonjesi ka sjellje qe jane ne funksion te arritjes se qellimeve te punes Manaxheri shperblen keto sjellje ne menyra te ndryshme me qellim Perforcimin dhe Rritjen e Intensitetit Shperblimi i ndryshem nga perforcimi Ne se shperblimi sherben si perforcues ose jo e percakton individi Qe te mund te themi qe nje shperblim sherben si nje perforcues, duhet qe ai te rrise frekuencen e nje sjelljeje per te cilen jepet Perforcues i rendit te pare Ngjarje te cilin individi ja di vleren (ushqimi streha uji) 2007 Prentice Hall Inc. All rights reserved. Perforcues i rendit te dyte Ngjarje qe dikur kishte vlere neutrale por si pasoje e eksperiences se shkuar te individit ka marre nje lloj vlere (paraja)

Efektiviteti Efektiviteti ii perforcimit perforcimit pozitiv pozitiv Parime qe shpjegojne kushtet per te arritur nje perforcim optimal 1. 2. 3. 4. Parimi i perforcimit sipas rastit Parimi i perforcimit te menjehershem Parimi i permases se perforcuesit Parimi i privimit nga perforcuesi Sistemet e shperblimit ne organizate Informacioni Paraja Perforcues te tjere natyrale 2007 Prentice Hall Inc. All rights reserved. Perforcimi

Perforcimi negativ negativ Nje ngjarje e pakendshme qe paraprin nje sjellje te punonjesit, hiqet kur kjo e fundit eshte sjellje e deshiruar. Kjo rrit mundesine qe sjellja e caktuar te perseritet. Perforcimi negativ forcon dhe shton sjelljen Ndeshkimi e dobeson dhe e pakeson sjelljen Perforcimi negativ si nje lloj shantazhi social, pasi personit i kerkohet te veproje ne nje menyre te caktuar ndryshem do ndeshkohet Te mesuarit :Shpetoj-shmang Mungesa Ndeshkimi 2007 Prentice Hall Inc. All rights reserved. Skedat Skedat ee Perforcimit Perforcimit Perforcim i vazhdueshem Nje sjellje e deshiruar perforcohet sa here qe demostrohet. Perforcim i nderprere

Nje sjellje e deshiruar perforcohet shpesh mjaftueshem per te bere sasine e sjelljes qe perseritet por jo gjithmone eshte e demostrueshme. 2007 Prentice Hall Inc. All rights reserved. Skedat Skedat ee Perforcimit Perforcimit Skeda e nje Intervali Fix Shperblimet jane te vendosura ne ne intervale kohore te njejta. Skedat e nje Intervali Variabel Shperblimet fillojne mbas nje nr pergjigjesh fiks ose kostant.. 2007 Prentice Hall Inc. All rights reserved. Skedat Skedat ee Perforcimit

Perforcimit Fixed-ratio E X H I B I T 24 E X H I B I T 24 2007 Prentice Hall Inc. All rights reserved. Skedat Skedat ee Perforcimit Perforcimit te te Nderprera Nderprera E X H I B I T 25 E X H I B I T 25 2007 Prentice Hall Inc. All rights reserved. Skedat Skedat ee Perforcimit Perforcimit te te Nderprera Nderprera

E X H I B I T 25 (contd) E X H I B I T 25 (contd) 2007 Prentice Hall Inc. All rights reserved. Modifikimet Modifikimet ee Sjelljes Sjelljes Modifikimet e Sjelljes Organizative Zbatimi i koncepteve te perforcimit tek individet ne mjedisin e punes. Pese Pesehapa hapate temodelit modelitte tezgjidhjes zgjidhjesse se problemit. problemit. 1.1. Identifiko Identifikosjelljet sjelljetkritike. kritike.

2.2. Zhvillo Zhvilloinformacione informacionete tesakta. sakta. 3.3. Identifiko Identifikoshkaqet shkaqeteesjelljes. sjelljes. 4.4. Zhvillo Zhvillodhe dhezbato zbatonderhyrjen. nderhyrjen. 5.5. Vlereso Vleresopermiresimin permiresimineeperformances. performances. 2007 Prentice Hall Inc. All rights reserved. Kontrolli Kontrolli II kapitullit: kapitullit: Teoria Teoria ee Perforcimit

Perforcimit Kur profesoret japin quize te rastesishme ose bejne apelin studentet shpesh ankohen se ata jane te rritur te afte per te marre vete vendimet e tyre dhe qe per ta seshte e nevojshme te vijne ne leksion. Si e lidhni ju kete argument me ate cfare dini per teorine e perforcimit? Diskutoni me shoket e klases. Cilin tip te skedave te perforcimit po perdorin keta profesore? Mundet qe nje skede e vecante te jete e preferueshme? Nqs po, cila prej tyre? 2007 Prentice Hall Inc. All rights reserved. Kontrolli Kontrolli II kapitullit: kapitullit: Teoria Teoria ee Perforcimit Perforcimit Kujtoni dhe shkruani tre kriteret qe tregojne qe te mesuarit ka ndodhur. A mendoni ju se te mesuarit ne varesi te ketij kriteri realisht ndodh si rezultat i nje semestri? Diskutoni me fqinjin tuaj.

Cfare gjerash do ti rekomandonit nje pedagogu per te rritur gjasat qe studentet te mesojne te gjithe materialin e studimeve? Perdorni teorite nga teksti per te perpiluar pergjigjen tuaj. 2007 Prentice Hall Inc. All rights reserved.

Recently Viewed Presentations

 • Understanding Poetic Structure

  Understanding Poetic Structure

  Understanding Poetic Structure Rhyme ... meter is to create a recognizable rhythm through a regular sound pattern of stressed and unstressed syllables Meter Metrical patterns, composed of stressed and unstressed syllabic marks, create a foot of meter Common metrical feet...
 • Diabetes Education in P.E. Class Learning about Diabetes

  Diabetes Education in P.E. Class Learning about Diabetes

  Blood Sugar Ball. A person with diabetes, healthy blood sugar or blood glucose is 70-130 mg/dl. A good way to lower your blood sugar is by being active! When you exercise,the sugar or fuel that gives your body energy comes...
 • The Makeup of Oklahoma - KELLERSCLASS

  The Makeup of Oklahoma - KELLERSCLASS

  The Makeup of Oklahoma Counties and Leadership Oklahoma Counties Where did the counties get their name? Indian Tribes What is a county seat? - City that is the seat of government for that county. It has all county offices, courthouse,...
 • Bill McAllister Washington State Patrol ACCESS Section

  Bill McAllister Washington State Patrol ACCESS Section

  ORI/WADI00099 NAM/SMITH, BILLY JO SEX/M RAC/W POB/WA. DOB/19600101 . HGT/510 WGT/180 EYE/BR0 HAI/BR0 CTZ/US. ORD/20140101 ERD/20990101 SXP/N CRR/LEWD OR LASCIVIOUS ACTS WITH MINOR. CON/20000101. ... Bill McAllister Washington State Patrol ACCESS Section
 • HOOK You have the following items on your

  HOOK You have the following items on your

  Create your own examples of a region map using your high school as a region. You can create a formal, perceptual or functional map. One example would be a map of who sits where in the cafeteria.
 • Welcome to BASH Cyber Orientation

  Welcome to BASH Cyber Orientation

  Orientation units are required to being courses. Get Fueled. Grade 7-9* students and some a la carte 10th-12thgraders. Get Fueled liaison . Running course progress . Student Communication- Academics. Teacher. ... JHE Picture day September 16, 2014.
 • Introduction to Management Science - Brock University

  Introduction to Management Science - Brock University

  P&T Company Distribution Problem Shipping Data Current Shipping Plan Shipping Cost per Truckload Terminology for a Transportation Problem Characteristics of Transportation Problems The Requirements Assumption Each source has a fixed supply of units, where this entire supply must be distributed...
 • Working with actors in healthcare simulation

  Working with actors in healthcare simulation

  Working with actors in healthcare simulation. Incorporatingbest practices. Penni Sadlon, MSN/ED, RN, CHSE. Assistant Professor/Simulation Director. Rhode Island College School of Nursing 2018